رسانه ملی یکسویه عمل میکند

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

محمدرضا عارف درباره عملکرد نامزدها در اولین مناظــره و بحثهای قالیباف با روحانی گفت: ما نگاهمان به آينده است و امید و اخلاق را سرلوحه کار خودمــان قرار داديم؛ بايد به حــد ضرورت و به شــکل کوتاه به اينگونه رفتارها پاســخ داده شــود. او تأکیــد کرد: البته نبايد در اين دام گرفتار شــد و در بازیها شــرکت کرد؛ ما بايد از آن عبور کنیم.عارف با اشاره به عملکرد صداوسیما گفت: متأسفانه رسانه ملی ما يک رســانه يکسويه اســت و ما از آن عبور کرديم.او در توصیــه به مديران صداوســیما گفت: امیدوارم در اين رويداد مهم مسئولان تعادل را حفظ کنند و ما شاهد يک مديريت همهجانبه باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.