هنوز درباره انصراف نامزدهاي جمنا به جمعبندي نرسیدهایم

Shargh - - سیاست -

ایرنــا:

حجتالله عبدالملکی عضــو جمنا گفت: جمنا تاکنون درخصوص انصــراف يکی از نامزدهای اين جبهه بــه نفع نامزد ديگر بــه جمعبندی نهايی نرســیده اســت. آقای رئیســی و قالیباف هر دو قول دادند در صورت صلاحديد و جمعبندی نهايی به نفع ديگری کنار بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.