شعار مؤتلفه شعار هاشمي است

Shargh - - سیاست -

مهر:

محمدنبــي حبیبي، دبیرکل حــزب مؤتلفه، گفت: «نامــزد ما در روز ثبتنام بــا لباس کارگری به وزارت کشــور رفت. موضع ما درباره حل مشــکلات کشور يک چیز بوده و آن کار، کار، کار است ». اين همان شعار آيتالله هاشمیرفســنجانی در انتخابات سال 84 است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.