آب پاكي ئي لاسرمیجلب جساهنوعدهي3ببرارب رشي ددنسارانهتها وا داد قكنالشیشباانفو رئیسي

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

هرکه بگویــد فرقي نميکند. باز هــم قالیباف و رئیســي وعده ميدهند. وعدههایي که هم کارشناســان ميدانند توخالي اســت و هم مسئولاني که سالهاست بر مسند نشســتهاند. وعده افزایش یارانههاي نقدي که از سوي دو کاندیداي اصولگراي ریاستجمهوري مطرح شــده، هرچند از ســوي این دو نامزد، براي ســه دهك ضعیف جامعه اعلام ميشــود، امــا از همین منظر هم امکان تحقق نــدارد، مگر به قیمت فروریختن و فشــار مضاعف بر دهكهاي میاني و کســري شــدید بودجه و تورم ناشــي از ورود نقدینگي بالا به جامعه. حتي وقتي رئیس مجلس هم وارد ماجرا ميشــود و تأکید ميکند کاندیداها وعده غیراصولي ندهند، دردي دوا نميشــود تا آنجا که علي لاریجانــي، رئیس مجلس به ناچار پا را فراتــر نهاده و موضوعي را مطرح ميکند که مســتقیما بــه دو کاندیداي خــاص ریاســتجمهوري برميگردد. لاریجاني دیروز در نشستي با فرهنگیان استان قم گفت: سالانه یکمیلیون و 500 هزار میلیارد ریال یارانه در کشور داده میشود که با توجه به درآمدها و هزینههای دولت افزایش آن امکانپذیر نیســت چراکه دولت پولی برای پرداخت آن ندارد.

امكان افزايش 2 يا 3 برابري يارانهها وجود ندارد

رئیــس مجلس شــورای اســلامی در واکنش به اظهــارات برخی مبنی بــر افزایش دو یا ســه برابری یارانهها گفــت: در شــرایط فعلی اقتصادی کشــور، دولت توان افزایش دو یا سه برابری یارانهها را ندارد. لاریجانــی شــرایط فعلی اقتصادی کشــور را بســیار پیچیده عنوان کرد و با اشاره به گشایشهای اقتصادی ناشــی از برجــام و افزایش درآمدهای نفتی کشــور، افزود: با وجود اینکه پــس از برجام فضای اقتصادی کشــور بهتر شده و درآمد کشور افزایش یافته ولی این علاج کار نیست و علاج کار افزایش کارآفرینی و تولید در کشور است.

پاسخ قاطع لاريجاني به رئيسي

البته رئیس مجلس، تنها وعده یارانهها را هدف قرار نداد و به وعده افزایش وام ازدواج از ســوي رئیسي هم اشــارهاي کرد: حقیقت این اســت؛ تا زمانی که اقتصاد کشور شکوفا و ثروت ایجاد نشود، امکان افزایش وامهای ازدواج، یارانه، وام مســکن و ســایر خدمات وجود ندارد چراکه دولت پولی بــرای پرداخت ندارد.لاریجانی تأکید کرد: اشکال آموزش عالی این است که رشتههایی را که زمینه کار در کشور در آنها وجود ندارد، آموزش میدهد.

وی اتکا به دولت برای تولید را کار نادرستی دانست و ادامه داد: باید دولت کوچک و چابک شود تا هزینهها کاهش یابد و در این راستا باید انتظارها از دولت را کاهش داد چراکه دولت باید نقش نظارتی داشته باشد. رئیس مجلس شورای اســلامی ادامه داد: دولت باید بسترساز فعالیــت مردم و بخش خصوصــی در حوزه تولید و نه رقیب مردم باشــد و چنین دولتی نمیگذارد استعدادها در کشور شــکوفا شود.لاریجانی گفت: مزیتهای استان باید اولویتبندی شــود تــا حرفههای متناســب با این اولویتها آموزش داده شود.رئیس مجلس با بیان اینکه پنجمیلیــونو 500 هزار میلیارد ریال پــروژه نیمهتمام و کلنگزنیشده در کشور وجود دارد، ادامه داد: توصیه ما این است که در کشور دیگر کلنگ زده نشود و تنها بعد از فراهمشدن پول و اعتبار لازم برای ساخت و اتمام پروژه کلنگزنی صورت گیرد.

صــرف 200 ميليــارد دلار پــول بــراي ســاخت آپارتمانهاي خالي از سكنه

وی اســتفاده صحیح از درآمدهای کشور را ضروری دانســت و گفت: 200 میلیــارد دلار پول برای ســاخت آپارتمانهایی در کشــور هزینه شــده که خالی از سکنه هستند و منابع کشور جایی هزینه شده که کارکرد ندارد.

پیشتر «شــرق» گزارشــي درباره بار مالي ناشــي از افزایش یارانههاي نقدي منتشر کرده بود. در آن گزارش هم نوشتیم: با محاســبه سرانگشتي آنچه این دو نامزد ریاستجمهوري مدعي شــدهاند، با درنظرگرفتن یارانه 45هــزار و 500 توماني، بار مالي ایــن افزایش یارانهها، به رقــم 136هزار و 500 تومان یارانه نقدي براي هر فرد ميرســد. این رقم با درنظرگرفتن جمعیت 75 میلیوني کشــور، به 10هزار و 237میلیــارد و 500 میلیون تومان در هر مــاه و 122هــزار و 850 میلیارد تومان در ســال ميرسد. این رقم در چهار سال ریاستجمهوري هر قوه مجریه، به 491هزار و 400 میلیارد تومان بالغ ميشــود. رقمــي که تقریبا دو برابر بودجه کل کشــور خواهد بود. با این اوصاف محل ایجاد آن اصلا مشــخص نیست و از ســوي دیگر با فرض اجرائيشــدن آن، از آنجا که محل پرداخــت یارانههاي نقدي از محــل هفت حامل انرژي )بنزین، گازوئیل، نفت ســفید، نفت کــوره، گاز مایع، گاز طبیعــی و برق( قابل تأمین اســت، در نتیجه باید انتظار افزایش قیمت حاملهاي انرژي را داشــته باشــیم که آثار مخرب آن بر تورم، معیشــت، بــيکاري، قاچاق و ... بر کســي که اجراي فازهاي نخست هدفمندي یارانهها را با پوســت و اســتخوان لمس کرده، پوشــیده نیست. برخي از اقتصاددانان ميگویند اینگونه بیان مســئله از ســوي برخي کاندیداها توهین به شعور مردم محسوب ميشــود، اما این فقط کارشناســان نیســتند کــه براي آگاهکردن مردم پیشقدم شدهاند، بلکه برخي مسئولان هم وارد عمل شدهاند. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دراینباره گفته بود : «نباید به شعور مردم توهین کرد، اینکه یارانهها را وسیله قرار دهیم و به نوعی انتخابات را به مزایده بگذاریم، کار غلطی است». کاظم جلالی تأکید کرد: «بهترین حالت در صحنه انتخابات این اســت که کاندیداها برنامههای خــود را اعلام کنند». او ادامه ميدهد : «دوران سوپرمنبودن گذشت؛ اینکه افراد خودشــان را طوری معرفی کنند که یکشــبه میتوانند مشکلات را حل کنند، گذشته است .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.