دروغ وارداتي كانديداهاي اصولگرا

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

رئیس ســازمان توســعه تجارت هم به خیل پاسخگویان به برخي از کاندیداهاي ریاستجمهوري مدعــي افزایــش واردات در دولت یازدهم پیوســت. مجتبی خســروتاج، دیروز در نشســت خبري خود به واردات کالاهاي اساســي اشــاره کرد و گفت: پارسال واردات کالاهــای اساســی به دلیل دو پــروژه تقویت صــادرات و هدفمندکــردن واردات بــرای تحقــق برنامههــای اقتصــاد مقاومتی در ســازمان توســعه تجارت کاهش یافت.

كاهش واردات در دولت يازدهم

این مقام مسئول با مقایسه واردات برخی کالاهای اساسی در دو سال 1391 و 1395، خاطرنشان کرد: در ســال 1391 بیش از یکمیلیــونو 600 هزار تن روغن خام نباتی به ارزش دو میلیارد دلار وارد کشــور شــد، درحالیکه این ارقام در سال 1395 به ترتیب به بیش از یک میلیون تن و 876 میلیون دلار کاهش یافت.

وی درباره واردات شــکر گفت: در محصول شکر در ســال 1391 به میــزان یکمیلیــونو 680 هزار تن بــه ارزش بیش از یک میلیارد دلار واردات داشــتیم؛ درحالیکه این ارقام در سال 1395 به ترتیب به بیش از 666 هزار تن و بــه ارزش 319 میلیون دلار کاهش یافت.

خســروتاج ادامه داد: میزان و ارزش واردات برنج در ســال 1391 به ترتیب یکمیلیونو 280 هزار تن به ارزش یکمیلیــاردو 300 میلیون دلار بود که این رقم در سال گذشته، به 828 هزار تن و ارزش 681 میلیون دلار تقلیل یافت.

وی بــا اشــاره بــه محصــول گنــدم، تصریــح کــرد: درحالیکــه کشــور در ســال 1391 بــه میزان ششمیلیونو 700 هزار تن گندم به ارزش دومیلیاردو 580 میلیون دلار وارد کرد، این رقم در ســال گذشــته بــه یکمیلیونو 440 هزار تن و به ارزش 367 میلیون دلار کاهش یافت.

معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در گوشت قرمز نیز واردات 117هزارتنی به ارزش بیش از 644میلیوندلاری در سال 1391 به 93 هزار تن و به ارزش 384 میلیون دلار در سال گذشته کاهش یافت.

ســهم ۱۴درصــدی كالای مصرفــی از واردات ۴3ميليارددلاری

رئیس ســازمان توســعه تجارت گفت: نزدیک به 14 درصــد از 43.7 میلیارد دلار واردات در ســال 95 کالاهــای مصرفی و بقیه مــواد اولیه، واســطهای و ســرمایهای بوده است. واردات در ســال 95 از لحاظ وزنــی 33.4 میلیــون تن و صــادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی 111 میلیون تن بوده است.

رئیس ســازمان توســعه تجارت گفت: از کل رقم 43.7 میلیارد دلار واردات در سال 95 حدود 14 درصد آن کالاهای مصرفی و مابقی مواد اولیه، واسطهای و کالاهای سرمایهای بوده است. در سال ‪80 92،‬ درصد صادرات به هشت کشــور جهان رفته که در سال 95 این میزان صادرات به 15 کشور جهان رفته است.

كاهش 50درصدي قاچاق در دولت روحاني

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درباره ادعای برخی نامزدهای انتخاباتی مبنــی بر 25 میلیارد دلار قاچــاق کالا در دولــت یازدهم، تصریح کــرد: آمارها حاکــی از کاهش قاچاق به 12 میلیارد دلار در ســال گذشــته اســت که از رقم 25میلیارددلاری سالهای گذشته فاصله گرفته است.

خســروتاج خاطرنشــان کرد: آمار دقیــق واردات کالای قاچاق و اقلام مربوطه بهزودی از طریق ســتاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام خواهد شــد. در مبارزه با قاچاق، باید رویکرد کشــور افزایش هزینه قاچاق از طریق اعمال کنترل و نظارت در گمرکات رسمی، بنادر و مرزها باشد.

این مقام مسئول با اشــاره به بالابودن هزینههای تولیــد کالا در داخل، تصریح کرد: باید سیاســتهای تجاری، پولی، مالی و بانکی کشــور تقویتکننده تولید داخل باشد؛ درحالیکه افزایش تعرفه کالاها افزایش قاچاق را به دنبال خواهد داشت.

«نه»، به احيای وزارت بازرگانی

معاون وزیــر صنعت، معدن و تجــارت همچنین هرگونه شــایعه احیای وزارت بازرگانی سابق را رد و تأکیــد کرد: بخشهای صنعت و تجارت در بســیاری کشورها یکپارچه شــده و هیچ برنامهای برای احیای وزارت بازرگانی وجود ندارد.

رد شايعه گراني نان

وی با رد هرگونه شــایعه افزایــش قیمت نان در ســال 96، تصریح کرد: هیچ تصمیمــی برای افزایش قیمت نان گرفته نشده و آرد کماکان با قیمت یارانهای در اختیار نانوایان قرار خواهد گرفت.

خســروتاج خاطرنشــان کرد: گندم جــزء کالاهای اساسی در ایران طبقهبندی میشود که دولت با خرید تضمینی آن، ضمن سودآورکردن تولید به جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها کمك ميکند.

اطلاعــی از پيداشــدن كالای قاچــاق در خانه وزير ندارم

قائم مقام وزیر صنعت با بیان اینکه در ســال 96 یارانــه تولید به نان کمــاکان ادامه خواهد داشــت، گفت: برایناســاس قیمت نان مصرفی مردم تغییری نمیکنــد؛ امــا کارگروهی به منظور بررســی افزایش هزینههای نانوایان تشکیل شده است.

قائممقام وزیــر صنعت در امــور بازرگانی درباره پیداشــدن کالای مشــکوک به قاچاق در خانه یکی از وزرای دولــت یازدهم گفت: بنده از پیداشــدن کالای قاچــاق در خانه یکــی از وزرای دولت یازدهم مطلع نیستم و خبری دراینباره ندارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.