شایعه تعطیلی كارخانه برای حمله به دولت

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

چند هفته مانده بــه دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاستجمهوری رسانههای ضددولتی همه توان خود را برای تخریب عملکرد چهارساله روحانی و تیم اقتصادیاش به کار گرفتهاند و حتی به بنگاههای خصوصی نیــز رحــم نمیکننــد. در تازهترین تلاش روز گذشــته، نســیمآنلاین خبری را مبنی بر تعطیلی یــك کارخانه تولید آهــن روی خروجی خود قرار داد که از اســاس کذب بــود. در این خبر که به نقل از یك عضو انجمن فولاد درج شده، آمده بود: «صنایع نورد پیشــرو حدید، کارخانهای که بیش از 14 ســال سابقه فعالیت داشــت، به دلیل مشکلات موجود نتوانست بــه فعالیت خــود ادامه دهــد». در ادامــه این خبر سراسر کذب آمده بود: «فعالیت بسیاری از کارخانهها متوقف شــدند که تعدادی از آنها مجددا فعالیت را از ســر گرفتهاند و تعــدادی دیگر فعلا نتوانســتهاند ســرپا شوند. به نظر میرســد صنایع پیشرو حدید که از بزرگترین تولیدکنندگان تســمه و میلگرد است، به دلیل افزایش مشکلات نتوانسته بار دیگر فعالیت خود را آغاز کند». انتشار این خبر در حالی است که به گفته رئیس هیئتمدیره شــرکت پیشرو حدید این کارخانه هماکنــون فعال اســت. توفیــق همامــی دراینباره گفت: «از انتشــار چنین خبری متعجب شدم؛ چراکه کارخانه ما بــه فعالیت تولیدی خود ادامه میدهد». وی ادامه داد: «رســانههای ضددولتی میخواهند به هر قیمتی که شده، نشان دهند سیاستهای اقتصادی دولت ناکارآمد اســت و برای رســیدن بــه این هدف شــرکت ما را که عضوی از بخش خصوصی اســت، نشانه گرفتهاند. این کار خیانت به بخش خصوصی و بنگاههای اقتصادی است؛ چراکه دهها خانواده از قِبل کارخانههایی مثل ما روزگارشان را میگذرانند و انتشار چنین اخباری تلاش برای القای حس یأس و ناامیدی در برابر دولت تدبیر و امید است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.