مشاور امنیت ملی آمریکا: باید با ایران مقابله كنیم

Shargh - - اقتصاد -

ايســنا:

ژنرال مک مستر، مشــاور امنیت ملی آمریکا، در گفتوگو با شــبکه فاکسنیوز به تکرار ادعاهای بیاســاس و خصمانه واشــنگتن علیه کشورمان پرداخت و ایران را به رفتار بیثباتکننده و غیرســازنده در منطقــه متهــم کــرد. او درباره رویکرد تند رئیسجمهــوری آمریکا در قبال ایران در شرایطی که متحدان اروپایی واشنگتن به شدت برای تجارت با تهران تلاش میکنند، مدعی شــد: اکنون زمان آن است که ایران را عقب برانیم. ایران از رژیم ســوریه حمایت میکنــد و در خاورمیانه بــه دنبال تقویــت جایگاه خــود از طریق تقویت شــبهنظامیان و دیگر گروههای مسلح غیرقانونی اســت. مک مســتر در ادامه ادعاهای خود گفت: شــاید متحدانمان مایل به وضــع تحریم )علیه ایران( باشند. سیاست آمریکا موجب تقویت ایران در خاورمیانه و فراتر از آن شــده است و ما اکنون شاهد نتایج این رویکرد هستیم. آنچه درحالحاضر مهم اســت، تغییر سیاست در قبال ایران است که شــما به دلیل درایت رئیسجمهوری شــاهد آن هســتید. از نظر من این یک فرصت بزرگ اســت تا با رفتــار مخرب ایران در منطقــه و فراتر از آن مقابله کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.