دولت مزارع جنوب تهران را آغشته به فاضلاب تحویل گرفت

Shargh - - اقتصاد -

ايلنــا:

نایبرئیــس خانــه کشــاورز گفــت: اقتصادیکردن کشاورزی و افزایش بهرهوری موجب شد که دولت کارنامه خوبی داشته باشد. عنایتالله بیابانی، نایبرئیس خانه کشــاورز بــا تأکید بر اینکه دولت در بخش کشاورزی نمره قبولی میگیرد بیان کــرد: دولت فعالیتهــای پذیرفتنــيای ارائه کرده اســت. در زمــان تحویل دولت منابع آبــی به تاراج رفته بود. دریاچهها و تالابها در دولت قبل خشــک شــد و چاههای غیرمجــاز منابــع آب زیرزمینی را از بین بــرده بود و با یک بحران محیطزیســتی مواجه بودیــم؛ اما دولــت کارهای اساســی در بخشهای کشاورزی انجام داده است. نایبرئیس خانه کشاورز با اشــاره به مشــکل ســالهای اول دولت درزمینه آبیاری زمینهای کشاورزی با فاضلاب بیان کرد: جزء کمیتهای بودم که از طرف خانه کشــاورز در جلسات بررسی و ارائه راهحل برای عبور از این مشکل حضور داشــتم. مســئله این بود که در زمان تحویل دولت، برخی مزارع جنوب تهران و شهرهای دیگر با معضل آبیاری مــزارع با فاضلاب مواجه بودند. برای مقابله بــا این مســئله راهکارهای مناســبی از طرف وزارت بهداشــت و وزارت کشــاورزی ارائه شد و با دخالت سازمانهای دیگر این مسئله تا حد زیادی کنترل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.