آگاهی برخی نامزدها از نظام بانکی اندک است

Shargh - - اقتصاد -

ايرنــا:

دبیــر کل کانــون بانکهــای خصوصی و مؤسســههای اعتباری با بیان اینکه برخی نامزدهای ریاســتجمهوری آگاهــی کافی نســبت بــه نظام بانکــی ندارنــد، گفت: تنهــا 15 درصد از تســهیلات جاری بانکهــا با تأخیــر بازمیگــردد. «محمدرضا جمشــیدی» اظهار کرد: برخی نامزدهــای این دوره از انتخابات ریاســتجمهوری مطالبــی درباره نظام بانکی میگوینــد که خطا دارد. بــرای نمونه یکی از نامزدها تســهیلات اعطایی بــه بخشهای اقتصادی را با وامهای قرضالحســنه و سهم اندک آن مقایسه کــرده در حالی که منابع این دو طبق قانون از یکدیگر جداســت. دبیرکل کانــون بانکهــای خصوصی و مؤسســههای اعتباری گفت: بانکها بــه دلیل آنکه مجبورند به سپردههای مردم سود بپردازند، باید منابع خود را به شــکلی هزینه کنند که عایدی داشته باشد و به همین دلیل اعتبارسنجی مشتریان با دقت انجام میشــود. جمشــیدی با نقد نامزدهایی که به شکلی ســخن میگویند که گویا کل نظام بانکی فاسد است، گفت: خطاهای موردی اشخاص زیر یک درصد از کل عملیات بانکی اســت؛ هرچند که ممکن است از نظر رقم آن درخور توجه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.