تلاش دولت روحانی برای تأمین منزلت معلمان

Shargh - - اقتصاد -

در همین میان نباید با اعتراض و انتقاد معلمان برخورد شود؛ این مسئله در دوره احمدینژاد دفعات زیادی تکرار شد و بسیاری از معلمان به زندان رفتند. مسئله بعدی این اســت که معلمان موفق نباید از دیــد وزارت آموزشوپرورش دور بمانند و رؤســای مناطــق باید بــه کارکرد معلمان آگاه باشــند. یکی از بحثهای مهم توســعه، توســعه نیروی انسانی است. در کتاب مدارهای توسعهنیافتگی در اقتصاد ایران نوشــته دکتر عظیمی، شش نکته ذکر شده که نکته اول این اســت که معلمان باید نگرش علمی را به نســلهای بعدی منتقل کنند؛ بــه این معنی که در زمینه مســائل اجتماعی مانند جهان طبیعت علتها را بررســی کنند تا معلولها از بین برود. در واقع معلمان باید تفکر علمــی را به دانشآموزان آموزش دهند. نکته دوم آزادی تفکر و اندیشه است؛ اگر بخواهیم آموزش در توسعه، کارکرد مثبت داشته باشد، باید آزادی تفکر و اندیشه داشته باشیم. نکته ســوم هم نگاه معقول به دنیاســت؛ باید به زندگی نگاه خوب داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.