سفیر ایران با وزیر دفاع و معاون رئیسجمهوری عراق دیدار كرد

Shargh - - اقتصاد -

ايلنا:

ایرج مســجدی، سفیر جدید کشورمان در عراق و هیئت همراه با عرفــان حیالی، وزیر دفاع عــراق، دیدار کردنــد. در این دیــدار طرفین درباره روابط دوجانبــه و تبادل اطلاعــات نظامی بحث و گفتوگــو کردند. ســفیر کشــورمان در عراق بر حمایــت ایــران از دولت و ملت عــراق در مبارزه با تروریســتها تأکید کرد. مسجدي دیداري نیز با نوری مالکی، معاون رئیسجمهوری عراق داشت. دفتر معــاون رئیسجمهوری عــراق در بیانیهای درباره این ملاقات انجامشــده اعلام کرد: المالکی در این دیدار بر «ضرورت گســترش روابط موجود بین دو کشور ایران و عراق تأکید و خاطرنشان کرد، اقدام مشــترک برای ارتقای سطح همکاریها در عرصههای مختلف ضروری است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.