آقای شهردار، كود تولیدی از زباله در كجا ثبت شده است؟

Shargh - - اقتصاد -

ايلنا:

کامبیز بازرگان، رئیس مؤسسه تحقیقات آب و خاک کشور در واکنش به ادعای قالیباف مبنی بر اینکه شهرداری تهران از زبالههای شهری، کود تولید میکند، بیان کرد: طبق دســتورالعمل وزارت جهاد کشاورزی، همه مواد کودی که در ایران مصرف میشــود باید در مؤسسه تحقیقات آب و خاک ثبت شود و یک شماره ثبت دریافت کند. اما از شهرداری تهران هیچ تقاضایی برای ثبت کمپوستها نداشتهایم؛ یعنی اگر شهرداری تولیدی هم دارد تا به امروز شماره ثبتی دریافت نکرده و محصول تولیدی او بررسی نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.