صنعت پتروشیمی؛ بازيچه جذب آرای اصولگرايان

Shargh - - اقتصاد - سعیده شفیعی . پژوهشگر اقتصادی

شــورای نگهبان در بررســی صلاحیت داوطلبان ریاســتجمهوری، سابقه مدیریت کلان اجرائی را از ملاکهای اصلی احراز صلاحیت افراد در نظر میگیرد. این شــاخص اگرچه برای احراز صلاحیت نامزدها لازم به نظر میرســد، اما کافی نیست. آنچه در این دوره از رقابتها بیش از دورههای قبل شاهد هستیم، عدم اطلاع از واقعیتهای اقتصادی کشور و وعدههای نجومی از سوی برخی نامزدهای اصولگراست که در تاریخ رقابتهای انتخاباتی در چهار دهه گذشته بیسابقه بوده است. تنها دو مورد از وعدههای عجیب انتخاباتی گویای عمق فاجعهای اســت که در صورت بهقدرترســیدن یکی از این افراد کشــور را به قهقرای سالهای 8۴ تا ۹2 خواهد کشاند. مورد اول مربوط به وعده ایجاد شغل از توسعه واحدهای پتروشیمی از سوی آقای قالیباف است و مورد دوم به افزایش شــشبرابری تولید محصولات پتروشــیمی توســط آقای رئیسی اشاره دارد. هــر دوی این ادعاها علاوه بر پوپولیســتیبودن، عمق کمآگاهی و بیبرنامهبودن این دو نامزد را نشان میدهند.

مورد اول؛ كماطلاعی

ســردار محمدباقر قالیباف، شــهردار محترم تهــران و از نامزدهای انتخابات ریاســتجمهوری، با وجود ســابقه 12 ســال مدیریت اجرائی در رأس شــهرداری تهران، به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای اجرائی کشور، هنوز درک کافی و وافی از واقعیتهای اقتصادی و اجرائی ندارد. شــعار دوونیمبرابرکردن تولید ناخالص داخلی کشور در چهار سال یکی از مــواردی بود کــه وی در بیانیه انتخاباتی خود به آن اشــاره کرد و با توضیح اقتصاددانان مختلف و متعدد کشــور مبنی بر محالبودن رشد 26درصدی ســالانه در کشــور، نیازی به بازخوانــی و تحلیل آن در این مجال نیست، اما ادعای ایجاد ‪2 00‬هزار شغل مستقیم و ‪۴ 00‬هزار شغل غیرمستقیم با افزایش تولید هر یک میلیون تن ظرفیت پتروشیمی، امری است که نمیتوان بهسادگی از کنار آن گذشت.

برای نادرســتبودن این ادعا میتوان به یک مثال عینی اشــاره کرد. «طرحهای پتروشیمی ماهشــهر» در بهمن ماه سال گذشته افتتاح شد. کارفرمــای این طــرح )وزارت نفــت(، ظرفیت این طرحهــا را یکونیم میلیون تن با ســرمایهگذاری یکمیلیاردو 300 میلیون دلار اعلام کرد که برای دوهزارو 500 نفر به صورت مســتقیم و چهارهزارو ۷00 نفر بهطور غیرمستقیم شغل ایجاد میکند. یک عملیات ساده ریاضی نشان میدهد که مجموع شــغل ایجاد شــده از محــل افزایــش یکونیممیلیونتنی محصولات پتروشــیمی برابر هفت هزارو 200 نفر است؛ به عبارت بهتر، یک میلیون تن افزایش ظرفیت، فقط چهار هزار و 800 شــغل مســتقیم و غیرمســتقیم ایجاد کرده اســت؛ درحالیکه آقای قالیباف ادعا میکند با همین یــک میلیون تن میتواند ‪6 00‬هزار شــغل ایجــاد کند. انصافا نمیشود این اشتباه را سهوی قلمداد کرد.

توجه به محاســبه ســرمایهبری همین تعداد شــغل اندک نیز بسیار جالــب توجه اســت و ابعاد دیگری از رؤیای ایشــان را بهخوبی نشــان میدهد. اگــر یکمیلیاردو 300 میلیون دلار ســرمایه صرفشــده برای ایجاد این طرحها را به هفتهزارو 200 شــغل ایجاد شده تقسیم کنیم، به این نتیجه میرســیم که ایجاد هر شــغل مســتقیم و غیرمستقیم در صنعت پتروشــیمی به 811هزار دلار سرمایه نیاز دارد که با احتساب هر دلار ســههزارو ۷60 تومان، بالغ بر 680 میلیون تومان خواهد شد.البته باید دانســت که ایجاد شــغل غیرمستقیم هم خود به ســرمایهگذاری جدید، ماننــد ایجاد صنایع لاستیکســازی، PET و... نیــاز دارد و طبق تخمینهای دقیق کارشناســان صنعت نفت، ایجاد هر شــغل مستقیم در صنعت پتروشــیمی نیــاز به حداقل دو میلیارد تومان ســرمایه دارد. بااینحــال همین 181 هزار دلار را بهعنوان کمینه میزان ســرمایهگذاری پذیرفته و حال به ادعای آقای دکتر قالیباف میپردازیم. ایشــان مطابق ادعای خود و فقط برای ایجاد همان ‪6 00‬هزار شــغل ادعایی خود، نیاز به ســرمایهگذاری حدود 108میلیــاردو 600 میلیون دلاری دارد و جالب اینکه، این سرمایهگذاری عظیم، حداقل سه سال هم طول خواهد کشید تا به مرحله بهرهبرداری و اشــتغالزایی برســد. قضاوت با شــما. وقتی کســی با 12 سال ســابقه مدیریت اجرائی در یکی از بزرگترین نهادهای عمومی کشور - که قدرت اجرائی آن بیش از برخی وزرای کابینه استچنین درک بســیط و ساده و اشــتباهی از مفهوم اشتغال و اشتغالزایی، صنعت پتروشــیمی و ظرفیت ســرمایهگذاری کشور دارد، آیا برای احراز ســمت ریاســتجمهوری کفایت دارد؟ آیا این موضوع نشان نمیدهد که داشــتن سابقه اجرائی و مدیریتی، برای احراز پست ریاستجمهوری کافی نیست؟ حتی اگر این آمار دستپخت مشاوران وی باشد، بیکفایتی شهردار تهران را بهخوبی اثبات خواهد کرد.

مورد دوم: بیاطلاعی كامل

«سیدابراهیم رئیســی یکی از کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری، روز پنجشــنبه هفتم اردیبهشــت در برنامه پاسخ به جوانان کــه به صورت آنلاین از صفحه اینســتاگرام او پخش میشــد، گفت: آنچه باعث شــد در عرصه انتخابات حاضر شوم دیدن مشکلات و وضعیت بد مردم است. وی در ادامه درباره وضعیت بیکاری و ظرفیت موجود در کشــور نیز افزود که با همین ظرفیت کشــور میتوان اشتغال بیشــتری ایجاد کرد. درحالحاضر ما در ســطوح پایین پتروشیمی تولید دومیلیــون تن در روز را داریم میتوان این تولید را به 10 تا 12 میلیون تن در روز افزایش داد و از این وضعیت ایجاد اشتغال کرد.»

همانگونه که اشــاره شــد صنایــع نفــت و گاز در سراســر جهان، صنایع ســرمایهبری هستند و با ســرمایهگذاری چندمیلیوندلاری، شاید تنهــا چندهزار شــغل ایجاد کنند. بــه گفته معاون اقتصــادی وزیر کار، درحالحاضر هزینه ایجاد هر شــغل در صنعت پتروشــیمی ۴0 میلیارد تومان اســت. به عبارت بهتر برای ایجاد 10 شغل باید ۴00 میلیارد تومان سرمایهگذاری از سوی دولت یا سرمایهگذار خارجی صورت گیرد. ازاینرو وعده ایجاد اشتغال گسترده با گســترش صنایع بالادستی و پاییندستی چیــزی جز ناآگاهی فرد وعدهدهنده از واقعیات اقتصادی یا فریب مردم نیســت. نکتهای که در سخنان آقای رئیســی بیش از وعده ایشان جلب توجه میکند، ناآگاهی کامل ایشان از وضعیت صنعت پتروشیمی کشور است. فارغ از بیاطلاعی وی از نوع سرمایهبربودن یا کاربربودن صنعت پتروشیمی، وعده افزایش ناآگاهانه پنج تا ششبرابری تولید محصولات پتروشــیمی خود گویای سطح بیاطلاعی ایشــان از واقعیات اقتصادی کشــور است. جالب است بدانید این وعده در حالی از سوی سیدابراهیم رئیسی، نامزد دوره دوازدهم انتخابات ریاستجمهوری، مطرح میشود که سطح تولید محصولات پتروشیمی درحالحاضر حدود 26 برابر رقم وعدهدادهشــده از سوی ایشان است! براساس ارقام رسمی اعلامشده از ســوی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تولید انواع محصولات پتروشــیمی در ســال 13۹5 به 52 میلیون تُن رســیده است که هشت میلیــون تُــن از این رقــم در دولت یازدهــم رخ داده اســت و 11 طرح توســعهای در سال 13۹6 نیز در دست انجام است. درواقع وعده جناب آقای رئیســی به صورت ســاده به این معناست که ایشان حتی یک نگاه ساده به ارقام رســمی نداشتهاند تا بتوانند در ســخنان خود وعدههای معقول و منطقــی به مردم بدهنــد. به عبارت بهتر قرار اســت در دولت احتمالی ایشان نهتنها تولید محصولات پتروشیمی افزایش نیابد؛ بلکه این رقم به یکپنجم میــزان کنونی کاهش پیدا خواهد کرد!!! البته از ایشان که به غیر از سوابق قضائی، هیچ ســمت اجرائــی در کارنامه خود ندارنــد، انتظاری بیشازاین نمیرود؛ اما ســؤال اینجاســت که آیا مشــاوران و تیم اقتصادی وی در ایــن زمینه تحقیق و بررســی انجام ندادهاند یا فکر نکردهاند این ارقام از ســوی کارشناســان راســتیآزمایی خواهــد شــد و درنهایــت برای وجهه ایشــان بههیچوجه خوب نیســت؟ حال خود قضاوت کنید کاندیدایی که حتی اطلاعی از سطح تولید کنونی محصولات پتروشیمی ندارد و تنها به گفتن اعدادی فضایی در این حوزه برای جذب آرا بســنده میکند، برای ســایر حوزههای کشــور چه برنامــهای خواهد داشــت؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.