استفاده خصولتیها از 20 میلیارد دلار در چین

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا:

رضا خیامیان، رئیس انجمن ســازندگان صنعت نفت، با اشــاره به اینکه در بیستودومین نمایشــگاه نفت امســال شــاهد حضــور پررنگ شــرکتهای خارجی هســتیم، اظهار کرد: در این نمایشگاه حدود 811 شــرکت خارجی و هزارو 16 شرکت ایرانی شــرکت دارند که حضور این تعداد شــرکت خارجی بیانگر این است که آنها به دنبال فروش کالا هســتند بنابراین پیام ما به مســئولان صنعت نفت این اســت که از بازار داخل صیانت شود. وی افزود: شــرکتهای خارجی در صورتی میتوانند در ایران کالا بفروشــند که با تولیدکننده واقعی ایرانی جوینت شــوند. بنابراین پیشنهاد ما این اســت که مسئولان در سالی که با عنوان تولید و اشــتغال نامگذاری شده، خارجیها را تشویق به مشــارکت با ایرانیها کنند. خیامیان تصریح کرد: اگر شــرکتهای ایرانی و خارجی مشــارکت کنند، مدیریت، دانش فنی و کیفیت کالاهای ایرانی ارتقا پیدا خواهد کرد و کلاس شرکتهای ایرانی جهانی خواهد شــد. وی ادامه داد: با توجــه به اینکه ما تحریم بودیم، اســتانداردهای بینالمللی نداریم، بههمیندلیل نمیتوانیم کالا صــادر کنیم، اما اگر با شرکتهای خارجی مشــارکت کنیم میتوانیم از اســم آنها اســتفاده کرده و کالا صــادر کنیم و بهاینترتیب کمک شــایانی نیز به تولید و اشتغال کردهایم. وی با اشــاره به اینکــه ما درحالحاضر 20 میلیــارد دلار فاینانس چین داریم، تصریح کرد: درحالحاضــر شــرکتهایی که ایــن از فاینانس اســتفاده میکنند معمــولا خصولتی هســتند و بهراحتی تمام کالاها را از خارجیها میخرند. البته شــرکتهای دولتی از این رویه جلوگیری میکنند، چراکه وظیفه اســت صنعتگران و مسئولان برای ایرانیها کار و اشتغال ایجاد کنند. وی اظهار کرد: درحالحاضر بهترین جایی که میتواند در کشــور ایجاد اشــتغال کند، صنعت نفت اســت، چراکه در این صنعت مزیت بالایــی داریم و میتوانیم با اســتفاده از توانمندی ایرانی میزان اشتغال را بالا ببریم. رئیــس انجمن ســازندگان صنعت نفت با اشاره به اینکه دولت باید بستر اشتغال را در کشور فراهم کند، یادآور شــد: بخش خصوصی نیز باید اشــتغالزا ورود پیــدا کند. وی با اشــاره به اینکه سازندگان تجهیزات صنعت نفت در دوران تحریم به خاطر افزایش نرخ ارز بیشترین ضرر را متحمل شــدند، گفت: در آن زمان قراردادهایی منعقد شد که اجرائی نشد، بنابراین ما نمیتوانستیم بهرههای بانکی را پرداخت کنیم، چراکه کســی هم نبود که به ما کمک کند. خیامیان در ادامه از انعقاد قرارداد بــه ارزش 500 میلیارد تومــان و 25 میلیون یورو بابت ساخت 10 قلم کالای مورد نیاز صنعت نفت با ســازندگان داخلی خبر داد و افزود: علاوهبراین در آســتانه انعقاد 250 میلیون یورو قرارداد جدید هســتیم که تحولی بــزرگ در بخش ســازندگان داخلی اســت. وی افزود: برنامه ما این اســت که شرکتهای ایرانی و خارجی مشارکت داشته باشند کــه در این صورت عــلاوه بر اینکــه تحول بزرگی ایجاد میشــود میتوانیم شــرکتهای توانمندی داشته باشیم که در زمینه صادرات فعالیت کنیم. وی با ابراز خرسندی از اینکه در جلسات مربوط به IPC از مشــاوره اعضای انجمن سازندگان صنعت نفت نیز استفاده میشود، تصریح کرد: شرکتهای خارجــی باید درصدی از کالای خود را از ســاخت داخل اســتفاده کنند و چنانچه این میزان استفاده از کالای ایرانــی افزایش یابد، این شــرکتها مورد تشــویق قرار میگیرنــد و اگر کمتر اســتفاده کنند جریمه خواهند شــد. خیامیان با اشاره به اینکه با اجرائیشدن IPC و ورود شرکتهای خارجی صد هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد، اظهارات یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری مبنیبر ایجاد 600 هزار شــغل از مســیر ایجاد ظرفیت در پتروشیمی را مورد انتقاد قــرار داد و گفت: اکنون دیگر مردم از کارهــای هیجانی بیرون آمدهانــد و با واقعیات کار میکنند. مــردم آگاهند و میداننــد که ایجاد اشتغال از چه مسیری صورت میگیرد. وی افزود: درحالحاضر با دو میلیارد دلار ســرمایهگذاری 60 هزار شــغل ایجاد شده اســت. بنابراین با این رقم سرمایهگذاری )صد میلیارد دلار( حداقل 200 هزار نفر در بخش تجهیزات صنعت نفت مشــغول به کار خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.