آنهایی که امروز شرعاسرج مورییردینهبزرنگدادش،تروز چ کراراگ ر:دیروز ساکت بودند

Shargh - - سیاست -

ایســنا: رئیسجمهــوری روز گذشــته در مراســم گرامیداشــت روز جهانــی کارگــر در حــرم امــام خمینی)ره(، گفت: «امروز روزی است که ما و کارگران شجاع، غیور و ســختکوش پیمان میبندیم که برای عظمت بیشتر ایران و ایرانیبودنمان و همچنین برای پیشرفت کشور تاشی مضاعف کنیم».

حجتالاسام حسن روحانی، با تأکید بر اینکه باید در مســئله کار و اشــتغال و زندگی کارگران واقعیات را ببینیم، عنوان کرد: «اگر امروز کســی مدعی اســت که کارگران عزیزمان مشــکلی ندارند، واقعیت زندگی آنها را نمیدانند. متأســفانه ســالها در زمینه بهبود زندگی کارگران تاش لازم انجام نشــد. در هشت سال پیش از ســال 92 مشــاهده میکنیم که فقط 46 هزار اشتغال خالص ایجاد شد».او با بیان اینکه برای بهبود وضعیت کارگران دو راه بیشــتر وجود نــدارد، افزود: «راه نخست برای بهبود وضعیت مسیر شعار و وعده است. در این راه باید به صورت مداوم شعار و به مردم وعده بدهیم که فــردا چنین و چنان خواهیم کرد. راه دوم، راه دیــدن واقعیات، طراحی در برنامهریزی برای بهبود و پیشرفت زندگی مردم بهویژه کارگران است». رئیسجمهــوری گفت: «نخســتین کاری کــه باید در کشور انجام شود، این است که فضای کار افزایش یابد و مطالبه برای بهکارگرفتن کارگر بیشــتر شود. شایسته نیست کارگران برای انتخاب شغل خود آزادی نداشته باشــند و مجبور باشــند که کاری را با شرایط سخت و حقوق اندک بپذیرند؛ چراکه نخستین مرحله آزادی که ما از آن سخن میگوییم، آزادی در انتخاب راه و مسیر، نوع شغل و متناســببودن شغل با حقوق دریافتی و منصفانهبودن دستمزد است».

آنها که شــعار میدهند، باید واقعیتهای کشور را ببینند

روحانــی عنوان کــرد: «من از کارگران میپرســم که آیا امروز در مقایسه با ســال 91 فعالیت کارگاهها، بنگاههــای اقتصــادی، کارخانههای متعــدد و مزارع بیشــتر شــده یا این کارگاهها در مســیر بستهشــدن و بیکارشــدن کارگران حرکت کردهانــد. من از کارگران میپرسم که آیا امروز مزارع سرزمین ما گندم بیشتری در اختیار مــردم قرار میدهند یا هنــوز برای گندم ما نیازمند واردات از خارج هستیم».

او با اشــاره به توصیه مقام معظم رهبری مبنی بــر اینکه نگاه مســئولان بایــد به ســمت بیرون از کشور نباشــد، گفت: «من از کارگران میپرسم که در ســالهای 90 تا 91 برای نان ســفرهمان نگاهمان به بیــرون بود یا نــه؛ ما در ســال 90 و 91 چند میلیون گندم وارد کردیم؟ در سال 95 وضعیت چگونه بود؟ آیا در ســال 95 ما همچنان واردکننده گندم بودیم یا به خودکفایی در این زمینه رســیدیم و گندم را صادر کردیــم. آرزوی ملت این بود کــه روزی صادرکننده گندم باشیم. ما امروز سه میلیون تُن گندم به خارج از کشور صادر میکنیم و این افتخار در سایه تاشهای کشاورزان عزیز و کارگران تحقق یافته است».

رئیسجمهــوری همچنین با اشــاره بــه افتتاح پالایشــگاه ســتاره خلیج فارس و خودکفایی کشور در زمینه بنزین، افزود: «از کارگران میپرســم که آیا از دیروز با افتتاح پالایشــگاه ســتاره خلیج فارس ما در مســیر خودکفایی بنزین قــرار گرفتیم یا همچنان واردکننده آن هســتیم؟ آیا برای ما افتخار اســت که از خارج بنزین وارد کنیم یا خودمان با تاش کارگران خــود آن را در داخــل تولیــد کنیم؟ آنها که شــعار میدهند، باید امــروز واقعیتهای کشــور را ببینند و بداننــد که امــروز با وجود تقلیــل قیمت نفت به یکسوم و یکچهارم ســال 91 آیا نباید افتخار کنیم که تبدیل به صادرکننده گازوئیل شدهایم؟».

حسن روحانی با بیان اینکه چنانکه بخواهیم کشور در مسیر پیشرفت و عظمت قرار بگیرد، باید به شعارها و وعدههــای خود عمل کنیم، گفــت: «دولت یازدهم به وعدههــای خود عمل کــرده و با ایــن عمل خود به کارگران نشــان داده که شــرایط بهتر برای زندگی امکانپذیر اســت. در دولت یازدهم دو میلیون شغل جدید برای جوانان و میانسالان ایجاد شد. باوجوداین غصه ما در اشــتغال هنوز تمام نشده است؛ گرچه دو میلیون نفر سر کار رفتهاند؛ اما بیش از سه میلیون نفر هنوز بیکار هســتند و درد و رنج آنان باید خواب را از ما و سایر مسئولان بگیرد».

رئیس دولــت تدبیر و امید با تأکیــد بر لزوم حفظ حقوق و احترام کارگران افزود: «باید برای فعالسازی واحدهای نیمهفعال ســرمایه لازم جــذب کنیم و به

کارگــران احترام بگذاریم».او با طرح این پرســش که آیا در دولت یازدهم ســالی وجود داشــته که حقوق کارگران و کارمندان کمتــر از میزان نرخ تورم افزایش یابد، گفت: «در ســالهای پیش زمانــی که تورم 35 یــا 25 درصد بود، میزان افزایــش حقوق کارگران 15 درصــد بــود؛ اما در دولــت یازدهم حقــوق کارگران همواره بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است».

روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم در گام نخست تاش کرد تا تورم را مهــار کند، عنوان کرد: «کارگران، حقوقبگیران و اقشار پایین جامعه کسانی هستند که بیــش از دیگران از افزایش نــرخ تورم ضرر میکنند و زندگیشان نابود میشود. در همین زمینه به کارگران

اعام میکنم که نرخ تورم مواد خوراکی که در مرداد ‪51 ،92‬ درصد بود، در اسفند 95 نسبت به 12 ماه پیش از آن به هفت درصد کاهش یافته است.»

ایســتادگی دولــت در برابــر قدرتهایــی کــه میخواستند وسایل ارتباطی را خاموش کنند

نامــزد دوازدهمیــن دوره ریاســتجمهوری، با طرح این پرســش که چــرا آنهایی که امروز شــعار میدهنــد، دیروز ســاکت بودند و حــرف نمیزدند، گفــت : «امروز دولت یازدهم اینترنت را به خانههای مردم برد و زنــان خانهدار از داخل خانه با ابزارهای جدید مشغول به کار شدند. روســتاییان نیز امروز با بهرهگیری از اینترنت میتوانند گردشگران خارجی را به روستای خود دعوت کنند. آنهایی که میخواستند همه ابزارهای ارتباطی را قطع کنند، امروز باید پاسخ دهنــد. دولت یازدهم در برابر تمام قدرتهای بزرگ در کشور که میخواستند وسایل ارتباطی را خاموش کنند، ایستادگی کرد».

رئیسجمهــوری افــزود: «آیــا دیروز که رشــد اقتصادی کشــور منفی 6.8 درصــد بود وضع مردم بهتر بود یا امروز که این نرخ به بیش از هشت درصد رسیده است؟ آیا رشد منفی خوشحالکننده است یا رشد مثبت؟».

روحانی همچنین با اشــاره به خودکفایی کشــور در زمینه تولید گاز در سالهای اخیر عنوان کرد: «در زمستان سال 90 همسایه ما گاز را بر ما قطع کرد و ما مجبور شــدیم که برای سردنماندن خانه روستاییان، گاز را 9 برابر قیمت خریداری کنیم. این اتفاق در سال قبل نیز افتاد و همان کشــور به امید بالابردن قیمت گاز را قطع کرد اما مردم ما توانســتند با تولید داخل زندگی خود را در زمستان سرد ادامه دهند. آن کشور نیز پــس از 15 روز مجددا گاز را وصــل کرد. در این شرایط باید پاسخ داده شــود که آیا عزت امروز بهتر است یا شرایط دیروز».

او بــا تأکید بــر اینکه همه نگاه و کوشــش دولت برای رفاه کارگران اســت، گفت: «من از روز نخســت به آقای ربیعی که زندگی کارگری داشــته و مشکات آنها را میداند دســتور دادم که باید کاری کند حقوق کارگران و مســتمریبگیران هرساله بالاتر از نرخ تورم قرار بگیرد. من همچنین در پایان ســال نخست دولت به او گفتم به هر قیمتی شــده باید برای خانوادههای دارای دو معلول مسکن تأمین کند».

رئیس دولت تدبیر و امید با اشــاره به تحقق وعده تأمین مســکن بــرای خانوادههــای دارای دو معلول افزود: «زمانی که آقــای ربیعی به من خبر تحقق این وعده را داد، شکر خدای را به جای آوردم و به او گفتم از امروز باید به فکر تأمین مســکن برای خانوادههای دارای یک معلول باشــند».روحانی با بیــان اینکه ما دولت شــعار، سخن و گفتار نبودیم، بلکه دولت عمل و کردار هســتیم، به دســتور خود برای استرداد لایحه قانون کار از مجلس اشاره و عنوان کرد: «دولت لایحه قانون کار را که از سوی دولت پیشین به مجلس داده شــده بود پس خواهــد گرفت چراکه رفــاه و حقوق کارگران برای دولت از اهمیت بالایی برخوردار است».

منظورم از امنیت، امنیت شغلی است

او با تأکید بر اینکه دولت منافع و امنیت شــغلی کارگــران را مــورد نظــر و تأکید خود قــرار میدهد، گفــت: «زمانی کــه روحانی ســخن از امنیت بر زبان مــیآورد بدانید که منظورش امنیت شــغلی اســت چراکــه معتقد اســت بدترین ناامنی امنیت شــغلی اســت. باید تاش کنیم که زندگی کارگران کشور را در مسیری صحیح قرار دهیم».رئیسجمهوری در ادامه صحبتهای خود با تأکید بر لــزوم افزایش صادرات در کشــور عنوان کرد: «کارگران افتخار اقتصاد، ملت ایران و جهان اســام هســتند و زمانــی که محصول کار آنها به دنیا صادر شــود، عزت و لذتشــان بیشــتر خواهد شــد. کارگران فقط حقوق نمیخواهند، بلکه میخواهند محصول کار دســت و فکرشان در سطح دنیا مورد اســتفاده قرار گیرد و زیر اجناس موجود در بازارهای جهانی عبارت «ســاخت ایران» حک شــده باشــد».روحانی با بیــان اینکه دولــت تاش میکند کــه راه را برای صادرات فراهم کنــد، افزود: «افتخار کار و کارگــر در صــادرات اســت. در همیــن زمینــه امروز بازار کشــورهای شــمالی آنچنان آماده جذب محصولات ایرانی اســت که مــا در زمینه تولید برای صادراتمان با مشکل مواجه هســتیم».این کاندیدای ریاســتجمهوری در بخش دیگــری از صحبتهای خود با اشــاره به برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در ماه جاری تأکید کرد: «29 اردیبهشت امتحان بزرگ و روز سرنوشتساز ایران است و مردم باید میان عمل و وعــده یکی را انتخاب کنند. مــا در خرداد 92 وعده دادیــم، آمدیم و ایران را آبادتر و آزادتر و پیشــرفتهتر کردیم همچنیــن زنجیرههای تحریــم را باز کردیم و امروز نیــز میخواهیم با مردان و زنان کارگر برای 29 اردیبهشت پیمان ببندیم .»

او با بیان اینکه دولــت یازدهم فرصت کار برای کارگــران زن را فراهــم کــرد و آنهــا را از حقوقــی برابر نســبت به مــردان برخوردار کــرد، گفت: 29« اردیبهشــت روز تصمیم ملت برای سرنوشت ایران عزیز خواهد بود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.