9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

بــا ورود بــه اســامآباد آغــاز شــد؛ رایزنی اقتصــادی- سیاســی رئیسجمهــور با ســران شبهقاره

وزیــر کشــور: 42 درصد شــرکتکنندگان در انتخابات اخیر را جوانان تشکیل دادند

سرتیپ جزایری: جعبه سیاه پرونده تروریستی لندن علیه سفارت ایران باید گشوده شود

روابطعمومی ســازمان بازرســی کل کشور: اقدامات قانونی نهادهای نظارتی نباید دستمایه جریانهای سیاسی قرار گیرد

در همایش سراســری فرماندهــان و مدیران ناجا صورت گرفت؛ اعام آمادگی رئیس مجلس برای افزایش اختیارات نیروی انتظامی

نماینــده دائم ایــران در آژانــس بینالمللی انرژی اتمی: پاســخ به پرســشهای آژانس در چارچوب همکاریهای عادی است

سرلشگر صفوی: برای پاسخگویی به اسرائیل از سیستمهای متنوعی بهره میگیریم

جرم سیاســی پذیرفته شــد؛ در جلسه دیروز مســئولان عالی قضائی با تصویــب مصادیق و مجازات جرم سیاسی موافقت شد

پایگاه اطاعرســانی دولــت: ضوابط اجرائی بودجه کاما قانونی است

در اولین سفر محمود احمدینژاد به شبهقاره هند حاصل شد؛ توافق گازی ایران و پاکستان

رئیــس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام: عــدم رضایت نیروی کار به تولید آســیب جدی میرساند و خواست کارگران را که تأمین حداقل است

صفــوی، مشــاور عالی فرمانــده معظم کل قوا: اگر خطری متوجه ایران شــود، از ابزارهای مختلف و اهرمهای قدرت متعدد و سیستمهای متنوعی جهت پاسخگویی به رژیم صهیونیستی بهره میگیریم

وزارت کار: ما موفق عمل کردیم سیاســیون نمیبینند

وزیر کشــور: درخصــوص برکناریام ســؤال نمیکنم

مسئولان امنیت ملی ایران و روسیه در تهران دیدار کردند/ رمزگشایی از بسته پیشنهادی ایران

ســلطانیه: مذاکرات تخصصــی با آژانس در چارچوب روابط عادی است

آیتالله تســخیری: مذاکره با واتیکان خاف مصوبه اتحادیه علمای جهان اسام است

سرلشکر صفوی: نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان بشدت آسیبپذیرند

پورمحمدی، وزیر کشــور: انتخابات با کمترین حاشیه برگزار شد

معاون وزیر امور خارجه: انگلیســیها پشت قضیه استفاده از نام مجعول برای خلیجفارس هستند

کلهر: مهمترین موفقیت دولت نهم، شفافیت و عدم مخفیکاری است

سردار احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی خواســتار افزایش اختیــارات و اعطــای نقش داوری به نیروی انتظامی شد

چمران، رئیس شورایعالی استانها: مشکل مسکن معادله چندمجهولی است

سیدحمید تنها، رئیس کل حراست شهرداری تهران: شــهرداری فضای امنی بــرای متخلفان نیست

رئیس قوه قضائیه: برگــزاری یک مرحلهای انتخابات ایده خوبی است

رئیس مجلــس: برخورد نیــروی انتظامی با اراذل و اوباش امیدآفرین بود

جلیلی، دبیر شــورایعالی امنیــت ملی: در مورد کلیات بســته پیشــنهادی ایران با روســیه مذاکره کردیم

رئیــس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام: اقدامــات جزیــرهای بــرای حل مســائل باعث میشــود تا آن مشکل از ســمتی به سمت دیگر حرکت و خود را در جایی دیگر بروز دهد

احمدینژاد: خلیجفارس باید مکان دوستی و همکاری فزاینده باشد

رئیــس مجلس: برخــورد بــا برهمزنندگان امنیت اجتماعی نباید مقطعی و موقتی باشد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: زمان سعی و خطا به پایان رسیده است

صمصامی، سرپرســت وزارت اقتصاد: از بازار سرمایه قاطعانه حمایت میکنم

سلطانیه نماینده ایران در آژانس بینالمللی انــرژی اتمی: ایــران به پرســشهای آژانس در چارچوب تخصصی و کارشناسی پاسخ میدهد

ســخنگوی وزارت خارجــه در واکنــش بــه شایعه ارسال تسلیحات ایرانی به عراق: اینگونه اظهارات غیرمسئولانه و غیرواقعی است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.