آینه

Shargh - - سیاست -

کدامنامزدشایستهتراست؟ محمد ایمانی:

... وعده بامحل پشتبند وعدههای قبلــی و ســپس انــکار آن، خــاف چهارچوبهای حکومت دینی و حتیخاف مروت و عقانیت است. امیر مؤمنــان)ع( به حارث همدانی فرمود «بپرهیز از هر عملی که در پنهان انجام شــود و در علن موجب شــرمندگی گردد؛ و بپرهیز از هر عملــی که هرگاه از صاحبش درباره آن بپرســند، انکار کنــد یا مجبور به عذرخواهی شــود» (نامــه 69 نهجالباغــه(. اینکه بگویید اگر 10 میلیون گردشــگر بیایند، میتوان چهار میلیون شغل درست کرد و اعام کنید که 19 میلیون گردشــگر در همین چند سال به کشــور آمدند، اما به هنگام مطالبه عمومی، انکار کنید و بگویید «من چنین وعــدهای نکردهام و هرکس هم امــروز میگوید پنج میلیون شغل درســت میکنم، دروغگو و پوپولیست اســت»، مردم را منزجر میکند. حالا با فهرست انبوه وعدههای پشت هماندازی شده برخی مدیران اجرائی، میتوان چند جلد کتاب «وعدههای سرخرمن»! منتشر کرد. بهراســتی چگونه میشود به مردم گفت تورم را هشت درصد کردهایم و کارگر و کارمند انتظار افزایش حقوق بیش از این نداشــته باشــند، اما هزینه جاری دستگاههای تحت نظر شــما در این چند سال، با سه برابر افزایش )300 درصد( روبهرو شده باشد. بالاخره نرخ تورم هشت درصد بوده یا صد درصد؟! ...

نتایجکلینظرسنجیها عبــاس عبدی:

... ویژگــی دیگری کــه درباره این انتخابات و تــا این مرحله میتوان ذکــر کرد، فقدان هســته مرکزی یا موتورهای انتخاباتی اســت. به این معنا که دادههای نظرســنجیها نشان نمیدهد که هرکدام از نامزدها توانســته باشند یک هسته مرکزی طرفدار خود را شــکل داده و حمایــت از آن نامزد را در اطراف خود تکثیر کنند. به طور مشــخص در سال 13٧٦ این هسته در فروردین شکل گرفته بود، نسبت مردان جوان تحصیلکرده شــهری در میان نامزد اول و دوم، حدود هشــت برابر تفاوت داشتند. این هسته توانســت تا پایان انتخابات مثل آهنربا مردم زیادی را به خــود جذب کند؛ چنانچه بر اثــر این جذب در روز دوم خرداد تفاوت مذکــور به 5.1 برابر کاهش یافت. در انتخابات پیشرو هنوز هسته مرکزی شکل نگرفته اســت، یک علت آن فقدان پیام مرکزی است؛ پیامی که در شعارها تجلی پیدا میکند. تاکنون هیچکدام از شعارهای داده شده، نتوانسته چنین حرکتی را ایجاد کند. شــعارهای موجود فاقد مضمون بیرونی است. هرکدام را میتوان تعریــف و تحلیل کرد، ولی مردم و جامعه تعریف سیاسی روشنی از آن نکرده است...

فرهنگمناظره

... مناظرهای که روز جمعه گذشــته میان شــش نامــزد ریاســتجمهوری صــورت گرفــت، هر چند تفاوتهای اساسی با مناظرههای سال 88 داشت ولی باز هم نشــانههایی از رفتارها و گفتارهای خافشأن نظام جمهوری اســامی در آن دیده و شنیده شد که مایه تأســف عموم گردید. به همین دلیل، این مناظره نیز در شأن نظام جمهوری اسامی و جامعه اسامی و انقابی نبوده و باید تاش شود مناظرهها به صورتی انجام شوند که مناســب این نظام و این ملت بزرگوار باشــند. مناظره اســامی و مبتنی بر اخاق و کرامت انسانی آن است که هر یک از نامزدها به دیگری بگوید شــما دارای شایســتگیهای زیادی هستید و خدمات خوبی ارائه دادهاید و من از شما به سهم خودم تشکر میکنــم و ضمنا این موارد را هم پیشــنهاد میکنم و از شــما میخواهم برای بهتر شدن وضعیت جامعه و رشــد و ارتقای سطح خدماتتان به این پیشنهادات و انتقادات خیرخواهانه هم توجه کنید. طرف مقابل یا مخاطب نیز از گوینده این ســخنان تشــکر کند و از انتقادهای وی استقبال نماید و به او بگوید از شما به خاطر پیشنهادهایتان تشــکر میکنم و تاش خواهم کرد به آنها عمل نمایم... .

جامعهایتشنهابرسیاستمدار

... . وضعوحال امروز دولت را که ماحظه میکنیم، صحنهای مرکب از چند ســرتیپ کهنســال میبینیم که در میان آنان سرلشــکری جوان و چابک نیســت. آنها «اعتدال» را به «میانحالی » و «متوســطالحالی » تأویــل بردهانــد و مــردم در افســوس حضــور یک «ابرسیاستمدار » مستغرق شدهاند. ابرسیاستمداران تاریــخ، دارایی همواره تاریخ نیســتند. هــر چند دهه، یکبار ظهور میکنند و ملتهایی با فرهنگهای بزرگ را کــه چنین فرزندانی میپرورنــد، یک گام تاریخی به پیــش میرانند. برای چند دهه، مــردم در حال و هوا و اتمســفر تاریخی آنها زندگی میکننــد تا یکی دیگر ســر برآورد. ابرسیاستمداران، عاوه بر آنکه «فضایی برای فوران طرحهای نو» برای اداره کشور میگشایند، خودشــان نیز در آتیه تاریــخ، با راهیابیهای ســترگ تاریخساز شناخته میشوند. بله؛ اغلب، سیاستمداران معمول، خودشــان طراح ایدههای جدیــد برای اداره کشور نیســتند، بلکه معمولا، مسئولیت ایجاد فضایی مناســب برای نوآوری در کشــور را روی شانههایشان احســاس میکنند. در مقابل ، «ابرسیاستمداران »، در مرکز یــک دوران تاریخی از حیات کشــور، خاقیت را یکســره بر عهده دیگران نمیگذارند؛ خودشان پیشتاز نوآوریهای تاریخساز هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.