درخواست ايران از تركيه درباره قتل مدير شبكه «جِم»

Shargh - - سیاست -

دستگيري يك ايراني و قتل مدير شبكه «جِم» در تركيه موجب شــد بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه كشــورمان، روز گذشــته در نشست خبري خود با خبرنگاران دو بار به تركيه بپــردازد و توضيحاتي را ارائه كند. روز يكشــنبه رســانههاي ترك از دســتگيري يك تبعه ايراني در «زونگولــداغ» خبر دادند و مدعي شــدند او از اوكرايــن و با كاميونی حاوی تجهيزات نظامي از جمله دو موشــك ضد تانك وارد تركيه شده است. بهرام قاسمي روز گذشته دراينباره گفت: «مــن اين خبر را نه تأييد میكنم و نه تكذيب. ما در حال پيگيری اين موضوع هستيم و قرار است اطلاعــات لازم را از دولت تركيــه بگيريم. البته پيش از اين نيز چنين صحبتهايی مطرح شــده كه صحت نداشته؛ ولی خيلی از مواقع صحت نداشته؛ البته موضوع مورد اشاره مشكوک است و بايد صحت و سقم آن را بررسی كنيم».

او افــزود: «گفته میشــود اقلامــی در اين كاميون بوده و مقصد آن ايران بوده اســت. اين موضوع میتواند در نهايت اقدامی باشد توسط گروههای تروريستی و معاند؛ ولی همانطور كه پيش از اين گفتم صحت و ســقم اين خبر هنوز مشــخص نيســت و بايد منتظر نتايج بررسیها بود».

قتل مدير ايراني شــبكه فارســيزبان «جم» ديگــر موضوعي بــود كه توجهها در نشســت خبري ديروز را به تركيه معطوف كرد. قاسمي در پاسخ به خبرنگار ترند كه اميدوار بود سخنگوي وزارت امور خارجه اطلاعاتي بيشــتر از رسانهها داشــته باشــد، گفت: «من اطلاعات تكميلی در اين زمينه ندارم و موضوع مورد اشاره از مجاری ديپلماتيک در حال بررسی و پيگيری است. ما از دولت تركيه خواستهايم به اين موضوع با توجه به اينكه اين اتفاق برای يک شــهروند ايرانی رخ داده رســيدگی و با پيگيری و هرچهزودتر نتيجه تحقيقات و بررسیهای خود را به ما اعلام كند».

گفتني اســت، روز گذشته شهردار منطقهای در اســتانبول گفته بود براساس تحقيقات اوليه، احتمالا قتل ســعيد كريميان بهدليل اختلافات مالی بوده است.

گفتوگوي خارج از برجام با آمريكا نداريم

نشست خبري ديروز قاسمي نخستين نشست بعد از برگزاري جلســه اخير كميسيون مشترك برجام بــود. ازهمينرو ســخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به خبرنگاران به نتايج هفتمين كميســيون مشــترك پرداخت و گفت : « 5+1 كه شــامل آمريكا نيز ميشود در بيانيه پاياني تأكيد كرد ايــران به تعهدات خود پايبند بوده اســت. 5+1 همچنين از تفاهم ايــران و چين در رابطه با بازطراحــی رآكتور اراک حمايــت كردند؛ اين رويكرد 1+5 گامی به جلو و يكی از دستاوردهای برجام اســت كه ‪+5 1‬نيز اين نوع همكاریها را تشويق میكند .»

قاسمي درباره برخی خبرها مبنی بر مذاكره ايران و آمريكا در حاشــيه كميســيون مشــترک برجــام، گفــت: «من چنيــن خبری نــدارم؛ اما در حاشــيه نشســت پنج آوريل، هيئــت ايرانی بــا تکتک كشــورهای عضو گــروه ‪+5 1‬درباره برجام و مســائل دوجانبه گفتوگو كرده است. ما به آنچه در گذشــته در رابطه با آمريكا عمل كردهايــم، پايبند هســتيم و آن اين اســت كه با آمريكا در حوزههای خــارج از برجام مذاكرهای نداشتهايم. البته در دولت قبلی آمريكا به دلايل انســانی گفتوگوهايی را درباره برخی زندانيان ايرانی و آمريكايی داشــتيم كه نتايج مثبتی هم در بر داشت .»

او در ادامــه در پاســخ بــه ســؤالی درباره درخواســت آمريــكا بــرای آزادی دو تبعــه آمريكايــی- ايرانی كــه به جرم جاسوســی در زندانهای ايران هستند نيز گفت: «ظاهرا طرف آمريكايی صحبتهايی را در حاشــيه كميسيون برجــام درباره يــک يا دو نفر كــه در زندانهای ايران به دلايل مشــخص زندانی هستند مطرح كرده است». قاسمي از توضيح بيشتر خودداری كــرد و افزود: «آنچه در كميســيون برجام ميان طرفها ردوبدل میشود، صرفا مسائل برجامی است و ما كماكان در رابطه با گفتوگو با آمريكا درباره مســائل خارج از برجام دســتورالعملی نداريم». سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه جلسه و در پاسخ به اين پرسش كه پيگيریهای وزارت خارجه در ارتباط با حل مسائل پيشآمده برای زنــان ايرانی در فــرودگاه تفليس به كجا رســيد، گفت: «مــن خودم دربــاره اين موضوع بررســیهايی انجــام دادهام و با كنســول قبلی ايران كه تــا چند ماه پيــش در تفليس بود، در اين زمينه صحبت كردهام. براساس بررسیهای انجامشــده تا چند ماه پيش سفارت ايران هيچ نوع گزارشــی در اين ارتبــاط دريافت نكرده بود و گويــی يكی، دو مــورد بهدليل عدم آشــنايی مأموران گمرک گرجســتان اتفــاق افتاده كه در جريان سفر آقای ظريف به گرجستان اين مسائل مطرح شد كه مقامات گرجستانی نيز قول دادند براساس شــرايط و ضوابط اســلامی، تمهيدات بيشتری را برای شهروندان ايرانی بهويژه بانوان محترم در نظر بگيرند و آن را رعايت كنند.»

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.