ضرورت اصلاح شيوه مناظره

Shargh - - سیاست -

آرمان امیری :

در هيــچ كجای دنيا مجری مناظره نقش چوبخشــک يا نهايتا تايمر را بازی نمیكند. او و البته تيم پشــتيبان برگزاری، نماينده افكار عمومی و مخاطبان بیطرف برنامه هستند؛ پس بايد بر «اطلاعات خام» ارائهشــده نظارت كامل داشته باشند و اگر خبر نادرســتی اعلام شــد، دخالت كرده و حرف صحيح را به مردم اعلام میكنند؛ برای مثال، آمار تورم رســمی كشــور يک عدد ثابت اســت كه بايد از جانب مراجع ذیصلاح اعلام شود. معنی ندارد كه هر نامزدی بنابر مصحلت خودش يک عدد برای تورم اعلام كند. بعد هم هريک از طرفين بروند در روزنامههای جناح خود مدعی شوند كه طرف ديگر دروغ گفت!سنت ناميمون دروغگويی نامزدها در كشــور ما دقيقا محصول نقص در شــيوه برگزاری مناظره اســت. متأسفانه مسئولان برگــزاری مناظره در صداوســيما، تعريفــی ابتدايی و كودكانه از بیطرفی دارند. از نظر تلويزيون ملی ايران، بیطرفی مجری در آن اســت كه اگــر يک نامزدی به ديگری تهمت دروغ زد، سكوت كند! اين مسئله نه تنها از لحاظ اخلاقی كاملا مردود است؛ بلكه اساسا مخل قضاوت صحيح شهروندان است.با اين روال نادرست از برگــزاری مناظرهها، به جــای اينكه مردم در جريان اصل حقايق قرار بگيرند و نامزدها هم موظف شــوند راهكارهای خود برای مســائل عينــی را مطرح كنند، شــاهد وضعيتی هســتيم كه مدام ادعاهای متناقض ارائه میشــود و مردم صرفا بايد به اين فكر باشند كه كدام طرف در حال دروغگويی اســت! آيا برای كشــور و ملت ما شرمآور نيست كه جدال نامزدهای بالاترين اركان اجرائــیاش بــه رقابت بــرای دروغگويی بدل شود؟اگر مســئولان میخواهند يک بار برای هميشه ايــن جرثومه دروغگويی را ريشــهكن كنند تا نه در اين دوره و نه در هيچ دوره ديگری نامزدی با هدف «هرچه بيشتر دروغگفتن» وارد انتخابات نشود، شيوه برگزاری انتخابات بايد اصلاح شود. به صورت مصداقی، وقتی دو گزينه مطرح انتخابــات )روحانی و قاليباف( دارند درباره يک صفحه كاغذ يا ادعايی كه تصويرش موجود اســت، حرفهای متناقض میزنند، تيم برگزاری بايد بخشــی از وقت مردم )نه از وقت يک نامزد خاص( را به بررسی صحت و سقم ادعای طرحشده اختصاص میدادنــد و مثلا آن برگه را بــا صدای بلند برای همه میخواندنــد و البتــه درباره صحت و ســقمش هم اعتبارســنجی میكردند. اين ســادهترين و بديهیترين وظيفه برگزاركنندگان است و سنت ميمونی است كه از اين پس نه اينقدر بیاخلاقی در مناظره ببينيم و نه اينقدر مردم گيج شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.