تظاهرات رونز ک باررگردرترک ب هیهمهوخاشورنتهکشیده شد

Shargh - - جهان -

«رجب طيب اردوغان» روز یکشنبه، اول می را فرصتی برای مذاکره درباره مصائب کارگران و راهحلهای ممکن برای این مشکلات خواند و یک روز بعد نيروهای امنيتی او به ســرکوب کارگرانی پرداختند که برای گراميداشــت روز کارگر به خيابانهای استانبول آمده بودند؛ سرکوبی که نشان داد حدود دو قرن پس از نبرد کارگران برای حقوق و بهبود شرایط زندگی و کارشان، این نبرد باید همچنان حی و حاضر باشد.

هر سال هزاران نفر از مردم سراسر جهان برای بزرگداشت روز جهانی کارگر به خيابانها ســرازیر میشــوند. گروهی از کارگران ترکيه نيز روز گذشته قصد داشتند در تظاهرات روز جهانی کارگر خود را به ميدان تقسيم برسانند اما آنچه نصيبشان شد، گاز اشکآور و باتومهای پليس ترکيه و مأموران لباسشخصی دولت اردوغان بود. گزارشها از دستگيری حدود 200 نفر در سراسر استانبول حکایت دارند و ظاهرا یک نفر نيز در این درگيریها کشته شده است.

تظاهرات روز جهانی کارگر هرســاله در ترکيه برگزار میشود و در گذشته هم در بســياری موارد نيروهای پليس معترضان را ســرکوب کردهاند. با این همه اتحادیههای کارگری ترکيه گفته بودند امسال در ميدان تقسيم تظاهرات نخواهنــد کرد؛ ميدانی که به صورت ســنتی ميزبان تظاهراتهای ضددولتی بوده و روز گذشته با حضور پرتعداد نيروهای پليس ترکيه حالوهوایی امنيتی به خود گرفته بود. علاوه بر حضور سنگين نيروهای پليس در سراسر استانبول، هليکوپترهای پليس هم مرتبا در آســمان این شــهر پرواز میکردند تا فضای رعب و وحشت بيشتری ایجاد کنند.

تعداد نيروهای پليس بهویژه از آن جهت زیاد بود که پس از همهپرســی قانون اساســی ترکيه که به اردوغان اختيارات بيشــتری مــیداد، تنش ميان گروههــای مخالــف اردوغان و نيروهــای دولتی بســيار بالاســت. با وجود ممنوعبودن تظاهرات روز جهانی کارگر در ترکيه و تجمع در ميدان تقســيم، معترضان روز گذشــته زیر رگبار گلولههای پلاستيکی و گاز اشکآور همچنان تلاش میکردند به ســمت ميدان تقســيم راهپيمایی کننــد و فریاد میزدند: تقســيم مال ماســت و مال ما باقی میماند. معترضان که بيشتر از گروههای چپگرای ترکيه بودند، ایــن ممنوعيت را نادیده گرفته و با پلاکاردهایی که بر آن نوشته شده بود «زندهباد روز کارگر، نه به دیکتاتور» قصد داشتند از منطقه اروپایی استانبول به سمت ميدان تقسيم حرکت کنند.

در محله بشــيکتاش هم دهها نفر از معترضانی که میخواســتند خود را به ميدان تقسيم برسانند، بازداشت شــدند. بر اساس گزارشها تمامی راهها به ميدان تقسيم مسدود شده و حدود سه هزار نيروی امنيتی نيز در این محل مستقر شده بودند. تقسيم همواره نقشی پيشــرو در اعتراضهای ضددولتی ترکيه داشــته و در این ميان روز کارگر هم کمتر زمانی بدون تنش برگزار شده است. ميدان تقسيم ســال 20۱۳ و پس از اعتراضهای پارک گزی بار دیگر بر ســر زبانها افتاد اما اولين بار در سال ۱۹۷۷ بود که این ميدان تاریخی شد. در روز اول ماه می آن ســال صدها نفر از کارگران و فعالان کارگری و سياسی به این ميدان سرازیر شدند و با تيراندازی به این تجمع حدود ۳۴ نفر کشته شدند.

تظاهرات روز کارگر در آمریکا

تجمعهای فعالان کارگری در شــهرهای مختلف ایــالات متحده هم به رسم هر ســال برگزار شد، با این تفاوت که امسال گستردهتر از ۱0 سال گذشته بود و معترضان در این تجمعها به سياســتها و مواضع ترامپ هم معترض بودند. برنامهریــزان تظاهرات روز کارگر معتقد بودند تظاهرات روز گذشــته در آمریکا در قياس با ســالهای گذشــته و با توجه به مواضع و سياستهای دونالد ترامپ و دولتش، با انرژی و قوت بيشــتری برگزار خواهد شد. به گفته یکی از فعالان کارگری آمریکایی، کارگران از این سيســتم سياسی و اقتصادی که سود شرکتهای بزرگ برایشــان از نيازهای اساسی جامعه مهمتر است، خسته شدهاند. دونالد ترامپ، رئيسجمهوری ایالات متحده که در مبارزههای انتخاباتی در روشــی پوپوليســتی و نخنما از حقوق کارگــران دم میزد، حالا کابينــهای دارد پر از سياســتمداران ميلياردر و صاحبان شــرکتهای بزرگ. «اســتيون چوی » مدیر اجرائــی «ائتلاف مهاجرت نيویــورک » که از مخالفان مواضــع مهاجرتی رئيسجمهور آمریکا و یکــی از برنامهریزان تظاهرات روز کارگر است، به آسوشــيتدپرس گفته که «ما شاهد ميزان بیسابقهای از شور و فعاليت هســتيم». این تظاهرات در شرایطی برگزار شد که دونالد ترامپ دو روز قبل به مناســبت صدمين روز ریاســتجمهوریاش، با حضور در تجمع حاميانش در پنسيلوانيا سخنرانی و از کارنامهاش دفاع کرد.

تظاهرات سراسری در فرانسه

در فرانســه هم تظاهــرات روز جهانــی کارگر در شــهرهای مختلف این کشــور برگزار و با اعتــراض عليه مارین لوپن، نامزد راســت افراطی انتخابات فرانســه همراه شد. آنطور که خبرگزاری فرانســه گزارش داده، دو تظاهرات عمده در پاریس برگزار شــد که یکی عليه مارین لوپن از حزب جبهه ملی بود و دیگری عليه هر دو نامزد دور دوم انتخابات ریاســتجمهوری فرانســه. در تظاهراتهایی که بــه دعوت اتحادیهها و فعالان سياســی در پاریس برگزار شد، چهرههایی مانند ژان لوک ملانشــون، نامزد چپگرای دور اول انتخابات فرانســه هم حضور داشتند. این در حالی است که جبهه ملی فرانسه هم روز گذشته مراسمی به مناســبت بزرگداشت ژاندارک برگزار کرد. این تظاهراتها البته تحت تدابير شــدید امنيتی برگزار شد و بيش از ۹ هزار نيروی امنيتی در خيابانهای اصلی شهر پاریس مستقر شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.