ژاپن ناو جنگی برای همراهی با کشتی آمریکایی اعزام کرد اتحاد ناهمگون در شبهجزيره

Shargh - - جهان -

گزارش شــده ژاپن برای همراهــی و حفاظت از یک کشتی تدارکات نظامی آمریکا یک ناو هليکوپتربر مستقر کرده و به آن دســتور داده در صورت لزوم از سلاحهای خود استفاده کند. به گزارش بیبیسی، این اقدام، اولين مأموریت ارتش ژاپن پس از ایجاد تغييرات در قوانين این کشور است که براساس آن نقش نيروی نظامی این کشور افزایش یافته اســت. ژاپن این تغييرات را در سال 20۱۵ ميلادی اعلام کرد. مخالفان این تغييرات میگویند چنين اصلاحاتی مخالف قانون اساســی صلحطلبانه کشــور است که از پس از جنگ دوم جهانی اجرا میشود.

منابع ژاپنی اعلام کردند «تومومی اینادا»، وزیر دفاع این کشــور، به ناو هليکوپتربر «ایزومو» دستور داده تا از کشــتی تدارکاتی نيــروی دریایی آمریکا کــه برای تأمين ناوگان آمریکایی اعزام شــده و به طرف اقيانوس آرام در حرکت است، حفاظت کند؛ ناوگان آمریکایی برای مقابله با تهدیدهای اتمی کرهشــمالی به اقيانــوس آرام اعزام شده است.

رســانههای ژاپنی گزارش دادند این کشتی آمریکایی برای ناوگروه «کارل وینسون» که درحالحاضر در دریای ژاپن مشغول انجام مانور نظامی مشترک با نيروی دریایی کرهجنوبی است، تدارکات فراهم میکند.

روزنامه ژاپنتایمز گزارش داد: برای تضمين موفقيت این مأموریت اسکورت و همراهی، به نيروی دریایی ژاپن دســتور داده شــده تا برای جلوگيــری از هرگونه حمله در بحبوحــه تهدیدهای کرهشــمالی بــرای غرقکردن کشــتیهای آمریکایی در صورت لزوم از سلاحهای خود استفاده کند. در چند هفته گذشته همزمان با اینکه آمریکا کرهشمالی را درخصوص کنارگذاشتن برنامههای اتمی و موشکیاش تحت فشار گذاشته، تنشها ميان واشنگتن و پيونگیانگ بهشدت افزایش یافته است. استقرار امروز ناو ایزومو نقطــه عطف جدیدی برای نيروی دریایی ژاپن خواهد بود کــه از زمان جنگ جهانی دوم هيچ کشــتی نظامیاي را اسکورت و همراهی نکرده است.

دونالــد ترامپ، رئيسجمهور آمریــکا، پيشتر تأکيد کرده بود کشــورش آماده اســت مقابل تهدید هستهای کرهشمالی خود بهتنهایی وارد عمل شود. مقامات کاخ ســفيد نيز گفته بودند آمریکا توان نظامی این کشــور را برای دفاع از متحدان خود در آســيای شــرقی در مقابل کرهشمالی افزایش میدهد. درهمينباره رئيسجمهور آمریکا، به شــينزو آبه، نخســتوزیر ژاپن، اطمينان داده اســت آمریکا در کنار این کشــور و کرهجنوبی در مقابل تهدیدات کرهشمالی خواهد ایستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.