آلمان موقعیت اقتصادی خود را در کشورهای عرب تقویت میکند يک بام و دو هوای مرکل

Shargh - - جهان -

درحالیکه برلين همچنــان به تجهيز نظامی ریاض ادامــه میدهد، «آنگلا مــرکل»، صدراعظــم آلمان، از عربستان سعودی خواســته تجاوز نظامی خود به یمن را متوقف کند. مرکل روز یکشــنبه پس از ورود به شــهر بندری جده در عربســتان ســعودی گفــت: «ما به رویه حلوفصل دیپلماتيک ســازمان ملل معتقدیم... اعتقاد داریــم این مناقشــه از طریق نظامی قابل حل نيســت بنابراین باید اقداماتی بهمنظور مقابله با «شرایط انسانی بســيار بد» در یمن صورت گيرد. این در حالی اســت که برليــن و ریــاض توافقی امضا کردهاند که براســاس آن نيروهای سعودی از ســوی نظاميان آلمان در تأسيسات نظامی مشترک تحت آموزش قرار میگيرند.

در این سفر همچنين قراردادهایی مبنی بر همکاری نيروهای پليس و آموزش پليسهای زن حافظ مرزهای عربســتان از ســوی پليس آلمان به امضا رسيده است. هفتهنامه آلمانی اشپيگل نيز نوشت عربستان سعودی اعلام کرده قصد خرید تسليحات نظامی بيشتری از آلمان را نــدارد؛ چراکــه افکار عمومی در آلمــان روی فروش جنگافزار به کشــورهایی که دارای سابقه نقض حقوق بشر هستند، حساس اســت و مرکل در این زمينه تحت فشــار قرار دارد. دولت آلمان در سال 20۱۵ ميلادی، ۱۷ مجوز شــخصی برای صادرات سلاح به عربستان صادر کــرد که رقم آن معادل 2۳٫8 ميليــون یورو بود. در این ملاقات همچنين مناسبات کشورهای عرب عضو شورای همکاری خليجفارس و جمهوری اسلامی ایران نيز مورد بحث قرار گرفت. یک مقــام دولت آلمان گفت: اگرچه دولت برلين از نفوذ دولت ایران در منطقه آگاه است، اما صدراعظم آلمان فدرال خواستار تنشزدایی در مناسبات کشورهای عرب منطقه و ایران است.

آنــگلا مرکل در ســفرش به عربســتان، بــا اعضای «جامعه مدنی» این کشــور بهویژه زنــان فعال در حوزه اقتصــادی نيــز ملاقــات و گفتوگو کــرد. همين منبع میافزاید مرکل درباره مســئله حقوق بشر و اعدامها در عربستان نيز با رهبران این کشور گفتوگو کرده است.

آنگلا مرکل در پایان سفرش به عربستان، وارد امارات متحده عربی شد. سرمایهگذاریهای آلمان در امارات بر دوميلياردو ۴00 ميليون یورو بالغ میشــود. در ابوظبی ماننــد ریاض مرکل بــا رهبران امارات راجــع به اوضاع سوریه نيز گفتوگو میکند. به اعتقاد صدراعظم آلمان فدرال، کشــورهای عرب حوزه خليجفارس میتوانند در ســوریه نقش ایفا کنند، بهویژه اینکه عربســتان از نفوذ بسياری در نزد مخالفان بشار اسد برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.