ترامپ: رهبر کرهشمالی «بچه زرنگی» است

Shargh - - جهان -

دونالــد ترامپ اعلام کــرد که به نظــر او، کيم جونــگ اون «بچــه زرنگــی» اســت؛ اما هشــدار داد آمریــکا بــرای مقابله با اقدامــات تحریکآميز کرهشمالی همچنان گزینه نظامی را روی ميز دارد. او افزود: کيم جونگ اون کســی است که از دوران جوانی قدرت را در کرهشــمالی در دســت گرفت. بســياری از اطرافيانش میخواســتند او را از قدرت برکنار کنند، اما او توانســت در قــدرت باقی بماند. برای همين او آدم زرنگی است. مردم میگویند، او از نظر روانی سالم است؟ من هيچ ایدهای دراینباره نــدارم. همچنيــن ترامــپ در تماسهــای تلفنی جداگانه با نخســتوزیران تایلند و ســنگاپور ضمن گفتوگــو در مورد تهدید کرهشــمالی، این دو مقام بلندپایه جنوبشرق آسيا را به واشنگتن دعوت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.