آزادی دهها ایزدی از چنگ داعش

Shargh - - جهان -

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در دوهوک در کردســتان عراق اعــلام کرده کــه حفاظت از ۳۶ نفــر از اعضای فرقه ایــزدی را برعهده گرفته است. به گزارش دویچهوله، آنها زنان و کودکانی هستند که از سال 20۱۴ به مدت سه سال در چنگ داعش اسير بودند. هنوز روشن نيست که داعش این افراد را آزاد کرده یا خود از چنگ تروریستها گریختهانــد. افــراد رهاشــده به کمک ســازمان ملــل از مراقبتهای پزشــکی برخوردار شــده و بــا خانوادههای خود ملاقــات کردهاند. همچنين دیدهبان حقوقبشــر سوریه اعلام کرد، تنها حدود ۳0درصــد از مناطق شــهر الطبقه ســوریه تحت کنترل داعش است. این مهم با پيشروی نيروهای کُرد سوریه حاصل شــده که بيش از ۷0 درصد از خاک این شهر را در دست دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.