کشتهشدن ۳۵۲ غیرنظامی در حملات ائتلاف آمریکا

Shargh - - جهان -

ائتلاف تحــت رهبری آمریکا آمار غيرنظاميانی را که اشــتباها در عمليات این ائتلاف در سوریه و عراق کشته شدهاند، اعلام کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از العهد، ایــن ائتلاف در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: بر اســاس اطلاعات موجود، دستکم ۳۵2 غيرنظامی اشتباها در حملات هوایی ائتلاف از زمــان آغاز عمليات در آگوســت 20۱۴ کشــته شــدهاند. ایــن در حالی اســت کــه آمارهایی که ائتلاف تحت رهبری آمریکا ارائه میدهد، بســيار کمتر از آمارهایی است که تعدادی از سازمانها و جمعيتهای حقوقی ارائه میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.