تحقیق درباره آتشسوزی بزرگترین مسجد شیعیان سوئد

Shargh - - جهان -

پليس ســوئد تحقيق درباره علت آتشســوزی بزرگترین مســجد شــيعيان در حومه اســتکهلم، پایتخــت این کشــور را آغاز کرده اســت. به گزارش بیبیسی، این آتشســوزی یکشنبهشب، ۳0 آوریل رخ داد و به ســقف و نمای بيرونی مسجد خسارت عمده وارد کرد. اکنون پليس و ســرویس اطلاعاتی ســوئد تحقيقات خــود را آغــاز کردهاند تــا ببينند آتشســوزی عمدی بوده یا نه. مسجد امام علی)ع( در منطقــه یاکوبزبــرگ ســوئد، بزرگترین مســجد شيعيان در سوئد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.