رنتزی، مجددا رهبر حزب حاکم ایتالیا

Shargh - - جهان -

«ماتئو رنتزی»، نخســتوزیر ســابق ایتاليا که دســامبر گذشــته پس از شکســت در همهپرسی اصلاح قانون اساسی از مقام نخستوزیری ایتاليا کنارهگيــری کرده بود، با کســب حــدود ۷0 رأی بهعنــوان رهبر حزب حاکــم دموکراتيک انتخاب شــد. او پس از پيروزی، در جمع حاميانش گفت: این پيروزی متعلق به کل حزب است، اما خصوصا متعلق به کسانی است که از آنچه ما در سالهای گذشته به دست آوردیم، سرافکنده نيستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.