انتشار سند سیاسی حماس

Shargh - - جهان -

اسماعيل هنيه، نایبرئيس دفتر سياسی جنبش حماس، گفــت که جنبش حماس نــام رئيس دفتر سياســی خود و اعضای آن را در روزهای آتی اعلام میکند. او تصریح کرد: ســند سياسیاي که حماس آن را اعلام خواهد کرد، هرگز به اصول و آرمانهای ملت فلسطين و سياســتهای راهبردی این جنبش لطمه و خدشهای وارد نخواهد کرد؛ اصول پنجگانه این جنبش؛ فلسطين، قدس، حق بازگشت، مقاومت و وحدت هرگز تغيير نخواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.