بازگشت بلر به عرصه سیاسی

Shargh - - جهان -

تونی بلر، نخستوزیر سابق بریتانيا، اعلام کرد، بهمنظور مبارزه با برگزیت به سياست بازمیگردد. به گزارش ایســنا، بــه نقل از خبرگزاری فرانســه، تونی بلر که از ســال ۱۹۹۴ تا 200۷ رهبری حزب کارگر را برعهده داشــت، در انتخابــات پارلمانی هشتم ژوئن نامزد نخواهد شد، اما گفت همزمان با اینکه لندن مذاکراتش را برای خروج از اتحادیه اروپا آغــاز کرده قصد دارند یک جنبش سياســی بسازند تا مناظرات سياسی شکل بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.