برجام و کاخ گلستان

Shargh - - سياست -

جمعیت رو به رشــد توریســتهای خارجی و ترکیب ســنی آنان که بعــد از امضای برجــام و ایجاد فضــای آرامش در کشــور مرکز توجه خارجیان قرار گرفته اســت، باعث شده جمعیت توریستها را امســال متفاوت از سالهای دیگر ببینیم. تاجاییکه در بازدید از برخی قســمتهای کاخ، باید مدتی در نوبت متوقف میماندیم. با راهنمای چندین گروه از توریســتها صحبت کردم و شــاهد خوشــحالی آنان از رونق کســبوکار خــود و اینکه برنامه کاری آنان این روزها ســکه اســت بودم. راهنمای توری که بیش از 15 ســال است به این حرفه مشغول اســت، با تعجب از تعداد توریستهایی که به ایران میآیند، یاد میکرد و میگفت بیشــتر هتلهای تهران پر اســت و مانع اصلی پیشروی آژانسهای مسافرتی، نبود هتل است که ماهها جلوتر رزرو شــدهاند. با ذوق میگفت: بعد از تصویب برجــام کار ما رونق گرفت تاجاییکه من از نوروز به این طرف کمتر توانستهام در خانه باشم. تنها تهران نیست که توریســتها به آن علاقه دارند؛ کاشان، اصفهان، یزد و شــیراز از دیگر مناطق مدنظر آنهاست. توریستها اطلاعات کافی از جاذبههای توریستی ایران دارند، گلابگیری کاشان و حتی قالیشویی مشهد اردهال، کلوتهای شهداد کرمان و ماندن شبانه در کویر را بهتر از ما میشناســند. راهنمای تور میگفت: توریســتها ایران را یکی از کشــورهای امن میدانند و برخلاف تبلیغات رسانههایی که از ناامنی ایران یاد میکنند، با بازدید از ایران، خودشان مبلغ کشورمان میشوند. راهنمــای تور میگفت: بعضی از افــراد این گروهی که من راهنمایی آنان را بر عهده دارم، برای بار دوم و ســوم اســت که به ایران میآیند و مابقــی مقصد ایران را از تبلیغ دیگر دوســتان خود که قبلا به ایران ســفر کردهاند، انتخاب کردهاند. همچنین ترکیب سنی توریستها هم در حال تغییر است. تا قبل از امضای برجام، هرچند تعداد توریستها کــم بود؛ اما همین تعداد هم افراد نســبتا ســالخورده بودند. بعد از امضای برجام، ترکیب ســنی هم بههم خورده و ملاحظه میکنید که تعداد میانســالان و جوانان بیشتر از توریستهای مسن است. یکی از توریستهای فرانسوی میگفت «ایران را دوست دارم و سالها شوق دیدن ایران را داشــتم. هروقت در خیابان شانزهلیزه نگاهم به علامت هواپیمایــی ایران کــه در بهترین نقطه خیابان شــانزهلیزه خودنمایی میکند، میافتاد، آرزو میکردم روزی مسافر ایران باشم. وقتی در موزه لوور به قسمت آثار باستانی ایران میرفتم، همه آرزویم این بود که این آثار را در تختجمشــید و دیگر مناطق ببینم؛ اما ترسی که از تبلیغات به ذهنم متبادر میشد، مانعی در این راه بود تا اینکه لبخندهای آقای دکتر ظریف وقت امضای برجام، من و دوستانم را مصمم کرد توجهی به تبلیغات مســموم رســانهها نکنیم. وقتی موضوع سفر به ایران را بــا خانوادهام در میان گذاشــتم، هرچند مانند قبــل از امضاي برجام مخالفت نشد؛ اما پرســش این بود چرا ایران؟ زمانیکه وارد فرودگاه امام شدیم، در مسیر حرکت به طرف هتل تهران را دیدم، باورم نمیشد؛ شــهری زنده و ســرحال، مردمی خوشبرخورد و میهماندوســت. از هتــل به خانــوادهام زنگ زدم و تصاویری از تهــران را از فراز هتلم برای خانواده به نمایش گذاشتم. آنها هم مانند من خوشحال بودند. امروز چهارمین روز ســکونتم در تهران است. انگار سالهاست مردم این شهر را میشناســم. در پاریس احساس ناامنی میکنم. خانه من نزدیک نشریه فکاهی معروفی است که تروریستها اعضای تحریریه این نشــریه را به رگبار بستند. فراموش نمیکنم چه چیزی مردم را به وحشــت انداخته بود. به فوتبال علاقه دارم و در اســتادیوم بودم که بیرون استادیوم تیراندازی شــد و دهها نفر از هموطنانم کشته شدند. هنوز وحشــت آن شــب را با همه وجود حس میکنم؛ اما در تهران برعکس با همه وجود احســاس امنیت میکنــم. فردا عازم اصفهان هســتیم و برنامه سفر به شــهداد کرمان و دیدن کلوتها را در برنامه داریم». وقتی متوجه شــد کرمانی هستم، با خوشحالی سؤالات خود را از طریق راهنمای تور از من میپرســید. وقت خداحافظی جملهای گفت که ماندنی اســت؛ او گفت: «فقط لبخند دکتر ظریف زیبا نیست؛ ایرانیها همــه مانند ظریف خندهای زیبا دارند». برداشــت راهنمای تور که فرانســوی میدانســت، این بود که وقتی دکتر حسن روحانی ســکان اداره کشــور را بر عهده گرفت، ایران با شش قطعنامه شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشــور ملل و با اجماع همه اعضای شورای امنیــت حتی روســیه و چین روبهرو بــود. تبلیغ میکردنــد که ایران یکی از کشــورهای ناامن جهان است. با تأسف همه گزینهها با تجویز شــورای امنیت ســازمان ملل و تصریح ماده 42 منشور روی میز بود. بیانصافی است که اینهمه مزایا را نادیده بگیریم. همین کاخ گلستان و سیل جمعیت توریســت خارجی از شرق و غرب، از شمال و جنوب سند گویا و زندهای است که دکتر حسن روحانی موفق بوده و توانسته با انتخاب مشــی اعتدالی و تشــکیل دولت امید، علاوه بر موفقیت در حوزههای سیاســی و اقتصادی، در بخش فرهنگی و گردشــگری نیز گامهای قابلقبولی بردارد و توریســتهای خارجی را هم امیدوار به بازدید از ایران کند. کافی اســت ســری به کاخ گلســتان بزنید و صف توریســتهای خارجی که با خریــد بلیــت 80 هزارتومانی در نوبت ایســتادهاند را ملاحظه کنید. دولتی که وارث هشت سال سوءمدیریت دولت ســابق بود، دولتی که ارثیه شوم شــش قطعنامه از شدیدترین قطعنامههای تحریمی شورای امنیت را صاحب شده بود و باید یا خود را مهیای پذیرش برنامه نفت در مقابل نان و دارو میکرد که سرنوشت شوم عراق بعد از حمله به کویت را انتظار میکشید توانست در مدت کمی فضا را بهبود ببخشــد. روحانی با حفظ شــأن و عظمت کشور، بهترین و دلســوزترین فرزندان ایران را پشــت میز مذاکرات نفسگیر فرســتاد. یک طرف میز، ایران و روبهرو شــش کشــور قدرتمند جهان بههمراه نماینده سازمان ملل و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که با تکیــه بر قطعنامههای فصلهفتمی منشــور ملل، دلیلی برای امتیازدادن به ایران نداشتند و به قصد برد بیشتر، روزها و هفتهها آماده صحبت بودند. اینطرف میز تنها تدبیر و فنسالاری دکتر ظریف و تیم همراهش نبود، بلکه پشتوانه امید 80 میلیون جمعیت را در مذاکرات همراه داشتند و با صدای بلند به تیم روبهرو گفتند «هیچگاه یک ایرانی را تهدید نکنید»، سرانجام آنچه که میخواستیم حاصل شد. این را این روزها میتوان از اطلاعات هتلها و تردد در اماکن تاریخی همانند کاخ گلســتان و صف تبدیل دلار به ریال در صرافیهای خیابان فردوســی تهران و دیگر صرافیها دید. باید این شوروشــوق را ارج بگذاریم. باید روز 29 اردیبهشــت با تکرار رأی ســال 92 به خواسته دلسوزان کشور پاسخ دهیم. ما ملتی هوشیار و آگاه هستیم. باید به ندای روح آسمانی آیتالله هاشــمی پاســخ داد که دلســوزانه تداوم دولت دکترحسن روحانی را برای نوبت دوم از مردم در پای صندوقهای رأی خواســتار بود تا امیدی که بعد از هشت سال بیم و ترس از آسمان کشورمان دور شده بود، با انتخاب دوباره حسن روحانی تداوم یابد. کافی است سری به کاخ گلســتان و سایر بناهای تاریخی و توریستی در شیراز، اصفهان، یزد، همدان و شــهرهای جنوبی بزنیــد و اثرات برجــام را از ترافیک رفتوآمد توریســتها بهعینه ببینید؛ حضوری که صدها کسبوکار و شغل را بدون نیاز به نفت تضمین میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.