افتخار جهانیان است

Shargh - - سياست -

از دکتر فرهاد ناظرزادهکرمانی کتابهای فراوانی به چاپ رسیده است که هر یک در جایگاه تاریخی خود، درخشــانند و نمیتوان چشم پوشید از کارایی این کتابها در فضای دانشگاهی ایران. همچنان از ایشان نمایشنامههایی نیز چاپ شده است که هر یک درنگ و تجربهای تأملبرانگیز در فرمی دراماتیک و اجرائی هستند، با این همه هنوز بهترین نمایشنامههای ایشان چاپ نشدهاند، نمایشنامههایی مانند «ســرودی کنار گودال»، «خواجگان شیر اژدها»، «کنار شیر آتشنشانی» و چندین نوشته دراماتیک دیگر.

چهار دهه آموزگاری و پژوهشنویســی و نمایشنامهنویســی دکتر فرهاد

ناظرزادهکرمانــی، تجلیبخشــی از روح متین و منش روشــن و نیروی تابنده اوســت که همچنان ادامه دارد، این تنِ سرشــار از خیرخواهی کسی است که با او به ســده پانزدهم پا خواهیم گذارد و چه خوشــبختاند من و کسانی که همروزگار او بودهایم و هســتیم. اکنون باید گزاره آغازین این نوشــتار را اصلاح کنم. این یادداشــت در بزرگداشت مردیست که زیســتن در روزگار او، افتخار جهانیان است حتا اگر همه ما ایرانیان او را به یکسان درنیافته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.