محاکمه 2 برادر دستفروش بهخاطر نگهداری مواد مخدر

دو برادر جزئیاتی از زندگی فقیرانهشان را در دادگاه توضیح دادند

Shargh - - حوادث -

شرق: دو بــرادر دستفروش که به اتهام نگهداری مواد مخدر پای میز محاکمه رفتند، وقتی دفاعیات خود را میگفتنــد، از زندگی فقیرانهای که بهخاطر بیماری پدر گرفتار آن شدهاند پرده برداشتند.

این دو برادر نوجوان علاوه بــر اتهام نگهداری مواد مخــدر، متهم بــه نگهداری ســلاح گرم نیز هســتند. آنها گفتند برای تأمیــن هزینههای زندگی خواهر و برادر کوچکترشان دستفروشی میکنند.

به گزارش خبرنگار ما، نزدیک به دو سال پیش، مأمــوران پلیس اکبر 16ســاله را که مدتی به دلیل ســابقه نگهداری از مواد مخــدر تحت نظر پلیس بود، بازداشت کردند و در ادامه تحقیقات خود یک قبضه اسلحه کمری، هفت فشنگ، 48 گرم شیشه و بیش از 19 گرم هروئین در منزل او کشــف کردند. او به مأموران گفت: اســلحه مال اوســت و مواد مخدر نیز برای مصرف شخصیاش است.

دو روز پــس از گفتههــای اکبــر، احمــد، برادر 13ســالهاش به اداره پلیس رفت و گفت برادرش دروغ میگویــد و مــواد مخدر مال اوســت. پســر نوجوان درحالیکه خود را گناهکار میدانســت به مأمــوران گفت: چند روز پیش هنگامی که در حال رفتن بــه خانه یکــی از اقواممان بــودم، مردی را دیدم که در حال کندن چالهای در زمین است. فکر کردم کیسهای که در دست دارد، حاوی پول است؛ بــرای همین منتظر ماندم تا کارش تمام شــود. 20 دقیقه از رفتن آن مرد گذشت، هنگامی که مطمئن شدم کســی آن اطراف نیست، به طرف چاله رفتم و کیســه را از آن خارج کردم. کیسه را باز نکردم و بهسرعت خود را به خانه رساندم. مادر و برادرم در خانه نشســته بودند. در کیسه را باز کردم و به آنها گفتم پــول پیدا کردم. ناگهان متوجه شــدم داخل کیسه یک اسلحه و مقداری مواد مخدر است. اکبر عصبانی شد و سر من داد زد. هنگامی که ماجرای پیداکردن کیسه را برایش توضیح دادم، باور نکرد و یک ســیلی محکم به صورتم زد. من هم عصبانی از خانه خارج شــدم. کیسه را من پیدا کردم؛ برادرم بیگناه است.

بهاینترتیــب، کیفرخواســتی علیــه آنها صادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه چهارم دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاســت قاضی عبداللهی ارسال شد. روز گذشــته متهمان پای میز محاکمه رفتند. بعــد از اینکه کیفرخواســت خوانده شــد، احمــد در جایگاه حاضر شــد و گفت: من و برادرم با دستفروشــی خرج خانوادهمان را میدهیم. ما پشــت چراغ قرمز و ســر چهارراهها دستفروشی میکنیم تا لقمه نانی بــرای خانواده ببریم. آن روز هم که اســلحه و مواد مخدر را داخل کیســه پیدا کردم، ابتدا فکر میکردم داخل کیســه پول است. خوشحال شدم و کیســه را با خود به خانه آوردم؛ اما هنگامی که آن را جلوی مادر و برادرم باز کردم، متوجه شــدم حاوی اسلحه و مواد است. من قصد نگهداری از آن را نداشتم و فقط آن را پیدا کردم.

ســپس اکبر در جایگاه حاضر شــد و گفت: در خانــه همراه با مادرم نشســته بودم کــه احمد با کیســهای وارد خانــه شــد. هنگامی کــه آن را باز کرد، دیدم داخل آن اســلحه و مواد مخدر اســت. عصبانی شدم و ســیلی محکمی به احمد زدم. او هم از دســتم ناراحت شد و خانه را ترک کرد. چند روز بعد مأموران پلیس من را بازداشت کردند.

او در پاسخ به این سؤال که چرا ابتدا به مأموران گفتی اســلحه و مواد مخدر برای توســت، گفت: دروغ گفتم چون نمیخواســتم احمد که 13 سال داشت، پایش به زندان باز شود. او درحالیکه اشک صورتش را تر کــرده بود، ادامه داد: سالهاســت پدرم به دلیل بیماری بیکار اســت. من و احمد با دستفروشی خرج خواهر و برادرهای کوچکمان را میدهیم. از شــما میخواهم ما را ببخشید. قول میدهم از این به بعد کار خلافی انجام ندهیم.

بــا پایــان جلســه رســیدگی، قضــات بــرای تصمیمگیری درباره این پرونده وارد شور شدند.

قاضی عبداللهی دراینباره گفت: اگر متهمهای این پرونده بالای 18 ســال داشتند، حکمشان اعدام بود؛ اما بر اساس قانون 89 قانون مجازات اسلامی جدید، به دلیل اینکه متهمها زیر 18 ســال هستند، به اعدام محکوم نمیشــوند و طبق بندهای همین قانون، نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شــوند و بین 15 تا 18 ســاله باشند، به تشــخیص قاضی به دو تا پنج ســال نگهــداری در کانون یا یک تا ســه ســال نگهداری در کانون یا به یک ماه تا یک ســال نگهــداری در کانون و یــک میلیون تومــان جزای نقدی محکوم میشــوند. دادگاه همچنین میتواند بــه جای حکم نگهــداری در کانون، بــه اقامت در منــزل در ســاعتی کــه دادگاه معین کرده اســت، حکم دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.