دستگیری سرشبکه و اعضای باند اسپایدر

Shargh - - حوادث -

ایرنــا:

رئیــس پلیس مبــارزه با مــواد مخدر اعلام کرد: شــبکه توزیع کوکائین، گل، الاسدی و ماریجوانا که با مدیریت یــک زن بولیویایی در شــبکههای مجازی، جوانان را اغفــال ميکرد و به ســمت مواد مخدر ســوق میداد، شناســایی شــد و اعضای آن دستگیر شــدند. سردار محمد مســعود زاهدیان روز دوشــنبه در نشست خبری با خبرنگاران به شــبکههایی که در فضای مجازی جوانــان را به ســمت مصرف مواد مخدر ســوق میدهند، اشــاره کرد و به تشریح اقدامات پلیس در برخورد با این شبکهها پرداخت. وی ادامه داد: یکی از این شبکهها به نام «اسپایدر»، طمعههای خــود را که بیشــتر جوانان بودند، در شــبکههای مجازی، برای مصرف مواد مخدر، تشویق میکرد تا جوانان را به مصرف مواد ســوق داده و در این راســتا جلسات و پارتیهایی در نقاط تهران برگزار و طعمههای خود را شناســایی و سعی بر تأمین مواد برای آنها میکردند. زاهدیان افزود: 7.5 کیلو کوکائین در تهران به وســیله خانمی که سرشبکه این باند و اهل بولیوی بود، وارد کشــور شده و در شــبکه داخلی توزیع شــده اســت که این فرد در فرودگاه تهران دســتگیر و تحویل مقامات قضائی شــده اســت. ســردار زاهدیان افــزود: در یکی از استانهای شمالی کشور نیز فردی که مدیر شبکه بود و در باند این زن بولیویایی همکاری داشــت، دســتگیر شــد که این فرد ایرانی بود و همسر وی کــه یک زن اکوادوری بود، بــه نوعی ارتباطاتي با فعالیت همســرش داشته و بیش از چهار سال در زمینه تبلیغ و توزیع مواد مخدر فعالیت داشتند.

به گفته وی، ســه خانم دیگر که اهل بولیوی بودند نیز در این راستا شناسایی شدند که در حال پیگیری موضوع هســتیم و این باند تاکنون سه بار مواد مخدر وارد کشــور کردهانــد. زاهدیان افزود: شبکه موسوم به اسپایدر بیشــتر مواد مخدری از نــوع گل، الاسدی )ماده مخــدری که از طریق پوست جذب ميشود( و ماریجوانا میفروختند و بیش از یک سال فعالیت داشتند.

رئیــس پلیس مبارزه با مــواد مخدر افزود: در این رابطه 9 نفر دســتگیر شــدند و بالغ بر 40 نفر در این شــبکه فعالیت داشتند، شــش کیلو انواع مواد توهمزا نیز به همراه رایانه از آنها کشــف شد و بیش از شــش ماه تحت کنترل پلیس در فضای مجــازی بودند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر به خانوادهها هشــدار داد به نــوع روابط فرزندان خود توجه داشته باشند و روابط آنها را در فضای مجازی رصد کنند؛ زیــرا تنها با نظارت خانوادهها آسیب فرزندانشان قابل کنترل و مدیریت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.