جزئیات جدید آتشسوزی خودروها در تهران

Shargh - - حوادث -

آتشنشــانی:

مدیــر منطقه شــش عملیات ســازمان آتشنشــانی تهران جزئیات بیشتری از آتشسوزی زنجیرهای 10 خودرو در خیابان پلیس تهران اعلام کرد. مرتضی بهروز گفت: آتشسوزی گسترده در خیابان دکتر شریعتی، آتشنشانان پنج ایســتگاه آتشنشــانی را به محل حادثه کشاند. وی بیان کرد: با اعلام این حادثه به ســامانه 125 از ســوی شــهروندان، نیروهای آتشنشــانی پنج ایستگاه آتشنشانی با هماهنگی ستاد فرماندهی ســازمان آتشنشانی تهران، ســاعت 12:40 ظهر یکشنبه به خیابان دکتر شــریعتی، تقاطع خیابان پلیس رهســپار شدند. مدیر منطقه شش عملیات آتشنشــانی تهران که به همراه آتشنشــانان در محل حادثه حضور داشت، دراینباره گفت: جوی حاشــیه خیابان دکتــر شــریعتی و خیابان پلیس مجموعــا به طول تقریبی یک هــزار متر به علت نامعلومــی دچار آتشســوزی شــد. وی افزود: شــعلههای آتش در زمان کوتاه در مسیر خیابان و داخل جوی آب گســترش یافت و به 10 دستگاه خودرو ســواری پارکشــده و همچنین تابلوها و ســایهبانهای چندین فروشگاه در مجاورت جوی آب ســرایت کرد. بهروز ادامه داد: در بخشــی از جوی آب که سرپوشــیده بود، آتش از دریچههای کانالها به شــدت به بیــرون زبانه میکشــید و قســمتهای روباز هم کاملا شــعلهور بود. مدیر منطقه شش عملیات آتشنشــانی تهران افزود: نیروهای آتشنشــانی بلافاصله پس از رســیدن به محل حادثه با اســتفاده از تجهیزات انفرادی و لولههــای آبرســانی از چندین نقطه مشــغول مهار شــعلههای آتش شــدند و با تلاش فراوان در کوتاهتریــن زمان ممکن، آتشســوزی را کاملا خاموش و از گســترش بیشــتر آتــش جلوگیری کردند. بــه گفته وی خوشــبختانه در این حادثه به هیچیک از شــهروندان آســیبی نرســید و تنها خســارت مالی بر جای ماند. سازمان آتشنشانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری تهــران علت این آتشسوزی را ریختن مواد قابلاشتعال اعلام کرد در حالی که مرکز اورژانس تهران علت این حادثه را واژگونــی تانکر بنزین و ریختــن این مواد قابل اشــتعال در جوی آب و در حوالی یک پمپبنزین در خیابان پلیس اعلام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.