پنج قاره

Shargh - - حوادث -

توفان در آمریکا 14 کشته بر جای گذاشت ســیانان:

توفان همراه با گردباد و بارش شدید برف و باران در نواحی جنوبی و مرکزی آمریکا تاکنون به کشتهشــدن 14 نفــر و به خطرافتــادن زندگی 22 میلیون نفر در شــش ایالت آمریکا منجر شده است. وقوع این توفان که از جمعه گذشته آغاز شده است، )دوشــنبه( با هشــدار جدی آبوهوایی برای شش ایالت مواجه شد که زندگی 22 میلیون نفر از ساکنان این بخــش از ایالتهــای آمریکا را با خطــر روبهرو کرده اســت. این توفان تاکنون باعث پدیدآمدن چهار گردباد شــده اســت که پهنه زیادی را دربر گرفتهاند. توفان تاکنون ایالتهای تگزاس، میسوری، آرکانزاس و میسیســیپی را درنوردیده و انتظار میرود آلاباما و میشــیگان را در مســیر خود دربر گیــرد. وقوع این توفان تاکنون باعث تخریب صدها واحد مســکونی، واژگونشــدن خودروها و ریشهکنکردن درختان شده است. بیشترین خســارات به ایالت تگزاس وارد آمده اســت. در این ایالت پنج هزار واحد مســکونی که در مســیر این توفان قرار داشــتند، مورد جســتوجوی خانهبهخانــه برای یافتــن بازماندگان قــرار گرفتند. «گِرِگ ابوت»، فرماندار تگزاس )یکشنبه( برای برآورد خســارت ناشــی از این توفان از منطقه «کانتون» که متحمل خســارات بیشتری شده، بازدید کرد. فرماندار تگــزاس در این دیدار خواســتار اهــدای کمکهای نقــدی به جای ارائه دیگر کمکهای غیرنقدی شــد. درهمینحال «آسا هاچینسون» ‪)Asa Hutchinson(‬ فرماندار آرکانزا، در پی وقوع ســیل ناشی از این توفان حالت فوقالعاده اعلام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.