مدیر کانال انتشار تصاویر مستهجن دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

میزان:

فردی که از طریق شبکههای اجتماعی اقــدام بــه انتشــار تصاویــر مســتهجن میکرد، بهوسیله کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ شــاهین حسنوند، رئیسپلیس فتای خوزســتان، اظهار کرد: چندیقبل کارشناسان این پلیس حین رصد فضــای مجازی متوجه فعالیت کانال تلگرامی مستهجن شدند. این کانال اقدام به انتشار تصاویر مستهجن در فضای مجازی میکرد.

وی ادامه داد: با بررسیهای بیشتر مشخص شد مدیر این کانال تلگرامی در دزفول زندگی میکند. حســنوند تأکید کرد: مأموران پلیــس فتا با انجام اقدامات کارشناسی و مهندسی اجتماعی متهم را دستگیر کردند. سرهنگ حسنوند اظهار کرد: متهم با مشاهده مدارک به جرمش اعتراف کرد و مدعی شد برای سرگرمی دوستانش و درآمدزایی از کانال اقدام به انتشــار تصاویر مستهجن میکرد. رئیس پلیس فتای استان خوزستان در پایان ضمن اشاره به تحویل متهــم به مراجع قضائی، خاطرنشــان کــرد: شــهروندان از قــراردادن هرگونــه تصاویر شخصی در شــبکههای اجتماعی خودداری کنند چراکه شــبکههای اجتماعی فضــای ایمنی برای ذخیره اطلاعات شخصی نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.