دستگیری سارقي با 35 فقره سرقت

Shargh - - حوادث -

پلیس:

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از کشــف بیش از 35 فقره سرقت داخل خودرو، موبایل و دوچرخه از یک سارق حرفهای خبر داد. ســرهنگ «جعفر کردلو» درباره این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره ســرقت در شهرستان زنجان، موضوع بهطور ویژه در دســتور مأموران انتظامی قرار گرفت. کردلو ادامه داد: مأموران کلانتری 15 شهرســتان زنجان با انجام اقدامــات اطلاعاتی و فنی موفق شدند یک سارق سابقهدار را در رابطه با ســرقتهای اخیر شناسایی و دستگیر کنند. وی با اشــاره به اینکــه متهــم در بازجوییهای فنی پلیس به 35 فقره سرقت لوازم و محتویات داخل خــودرو، موبایل و دوچرخه اعتــراف کرد و اموال مسروقه کشف شــد، تصریح کرد: این سارق براي سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان زنجان با تأکید بر اینکه در بسیاری از سرقتهای انجامشده سهلانگاری مالباختگان محرز بود، به شهروندان توصیه کــرد ضمن توجه به هشــدارهای پلیس، خودروی خود را به وسایل بازدارنده مجهز کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.