تصادف تانکر شهرداری با 13 خودرو در ستارخان

Shargh - - حوادث -

یــک دســتگاه تانکــر حمــل آب متعلــق به شــهرداری با 13 دســتگاه خودروی ســواری در خیابان ســتارخان برخورد کــرد. مرکز فرماندهی و کنتــرل ترافیــک پلیــس راهور اعلام کــرد: در ساعت 9:25 دیروز، یک دســتگاه تانکر حمل آب مربوط به شــهرداری در حال حرکت در محدوده خیابان ســتارخان بوده که در ســه نقطه مختلف در خیابانهــای ابوترابی، ذوالفقــاری و فعالی با 13 دستگاه خودروی سواری پارکشده در خیابان برخورد کرد. در پی این حادثه، کارشناســان پلیس راهور در محل حاضر شدند و بررسیها نشان داد کــه نقص فنــی تانکر حمل آب ســبب وقوع این حادثه شــده اســت. این تصادف مورد مصدوم یا فوتی نداشت و تنها از نوع خسارتی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.