برخورد 2 اتوبوس 21 مجروح بر جای گذاشت

Shargh - - حوادث -

پلیس:

معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از برخورد دو دســتگاه اتوبوس مســافربری در شــهر اصفهــان و مجروحیت 21 مســافر خبر داد. ســرهنگ «جهانگیــر کریمی» گفت: مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی شــهر اصفهان از برخورد دو دستگاه اتوبوس مسافربری در یکی از خیابانهای شــهر اصفهان مطلع و به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: در این حادثه رانندگــی 21 نفر از مســافران اتوبوسها مجروح شــدند؛ همچنین علت وقوع حادثــه رانندگی از ســوي کارشناســان مربوطه بيتوجهي به جلو از سوي یکی از اتوبوسها اعلام شده است. سرهنگ کریمی از رانندگان خواســت با سرعت مطمئنه و مجاز و توجه کامل به جلو رانندگی کنند تا شاهد اینگونه حوادث رانندگی نباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.