پاسداشت ثروت ملی

Shargh - - هنر -

نخســتین نشست رســانهای هفدهمین دوره انتخاب بهترین کتاب دفــاع مقدس صبح روز یکشنبه 10 اردیبهشت، با حضور محسن شــاهرضایی، ســخنگوی این جایزه ادبی، برگزار شــد. او در سخنان خود با اشــاره به برگزاری 16 دور قبل این جایزه و نیز جایزه ربع قرن کتاب دفاع مقدس و دو دوره انتخــاب کتاب ســال دفــاع مقدس با موضوع کودک و نوجــوان، عنوان کرد: پیشبینی میشــود در دوره هفدهم این جایــزه، بالغ بر دو هزار عنوان کتاب به دبیرخانه این جایزه رســیده و داوری شود.

شــاهرضایی افــزود: در ایــن دوره از مراســم انتخــاب بهتریــن کتــاب دفاع مقــدس، 12 گروه داوری بــا عناویــن داســتان، زندگینامــه دفاع مقدس، خاطره، شــعر و نثر ادبی، مســتندنگاری، هنرهــای نمایشــی، هنرهای تجســمی، پژوهش ادبــی، پژوهش نظامی و حقوقی و امنیتی، کودک و نوجوان و تاریخ شــفاهی شــکل گرفته است و همچنیــن یک گروه ویژه نیز برای انتخاب ناشــر و خادم دفاع مقدس انتخاب شــده است که برترین ناشــر و خادم نشــر را در مراســم پایانی معرفی خواهد کرد.

وی افزود: بر اســاس فراخوان منتشرشــده، از ناشــران محترم خواسته شــده تا 15 خرداد سال جاری آثار منتشرشــده خود را در سالهای 1393 و 1394 بــرای داوری در اختیــار ما قــرار دهند. همچنیــن در ایام نمایشــگاه بینالمللی کتاب نیز آثــار لازم برای داوری بر اســاس فهرســتهای مؤسسه خانه کتاب، تهیه خواهد شد.

وی همچنیــن گفــت: شــعار ایــن دوره از مراســم انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس، «پاسداشــت ثروت ملی )ارزشهــا و آرمانهای دفاع مقدس)» انتخاب شــده اســت که بر مبنای بیانات رهبر انقلاب اسلامی در زمینه دفاع مقدس که آن را ثروت ملی معرفی کردهاند، اتخاذ شــده است. شــاهرضایی در ادامه از اصلاح ساختار این دوره از جایــزه خبــر داد و عنوان کــرد: جایزه در دوره جاری صاحب شــورای سیاستگذاری شده است که متشکل از دبیران دورههای قبل و برخی کارشناســان ادبی اســت و در کنار آن، دبیرخانه جایــزه نیز به صورت دائمــی از این پس فعالیت خواهــد کرد. شــاهرضایی افزود: توجــه ویژه به نوقلمهــا و اختصــاص بخش و نگاهــی ویژه به آثــار آنها در کنــار توجه به آثاری کــه به صورت غیرحرفــهای در حوزه دفاع مقدس تألیف شــده است و ایجاد بخش ویژه با موضوع گروهکهای ضدانقلاب و بخش بینالملل با موضوع مدافعان حرم و بیداری اســلامی، از مهمترین اتفاقات این دوره از جایزه است.

شــاهرضایی همچنین از برگزاری نشستهای تحلیلــی با موضوع ادبیات دفــاع مقدس در ایام نمایشگاه کتاب خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.