بررسی قاچاق «عصبانی نیستم»

Shargh - - هنر -

شرق: رضا درمیشــیان در کمیتــه ویژه بررسی ابعاد مختلف انتشــار نســخه بازبینی «عصبانی نیستم» گفت: «نسخه بازبیني «عصبانی نیستم»، به غیر از شــوراي پروانــه نمایش به افراد دیگري نیز ارائه شــده اســت». به گزارش روابطعمومي ســازمان ســینمایي و ســمعی و بصــری؛ رضــا درمیشیان، تهیهکننده و کارگردان فیلم «عصبانی نیستم»، با حضور در کمیته بررسی قاچاق نسخه بازبینی «عصبانی نیستم»، ضمن ارائه توضیحات لازم درباره ایــن موضوع گفت: «نســخه بازبیني فیلم، به غیر از شــوراي پروانــه نمایش به افراد دیگري نیز ارائه شده اســت». در پی این موضوع مقرر شــد تا جزئیات بیشــتر دربــاره این موضوع در دســت تحقیق و بررســي این کمیته قرار گیرد. بــر اســاس این خبــر، مدیرعامــل خانه ســینما، تهیهکننــده و کارگردان فیلم «عصبانی نیســتم»، دبیر ســتاد صیانت از آثار ســینمایي و ســمعي و بصري و مدیرکل ســینماي حرفهاي، با مسئولیت معاونت ارزشــیابي و نظارت اعضای کمیته ویژه بررسی دلایل انتشار نسخه بازبینی فیلم سینمایی «عصبانی نیســتم» را تشکیل میدهند که تا زمان رســیدن به پاســخ نهایی دلایل این اتفاق و منشأ انتشــار نســخه بازبینی این فیلم به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.