انتصاب در انجمن سینمای جوانان

Shargh - - هنر -

شرق: ســیدصادق موسوی، مدیرعامل انجمن ســینمای جوانــان ایــران، طــی حکمی ســعید پوراســماعیلی را بهعنــوان معــاون فرهنگــی و آموزش این انجمن منصوب کرد

جلســه معارفه معــاون فرهنگــی و آموزش سینمای جوانان ایران روز گذشته با حضور جعفر صانعیمقــدم، مســعود امینیتیرانی، مســعود مددی، هوشــنگ میرزایــی، اکبــر عبدالعلیزاده و مدیــران و معاونــان ایــن انجمن برگزار شــد. پوراســماعیلی متولــد 1346، فارغالتحصیــل فیلمبرداری سینما از دانشــگاه هنر تهران، دارای گواهــی دوره ســینمای دیجیتــال و کروماکی از دانشــکده ســینمایی لویی لومیر فرانســه، عضو کانــون فیلمبرداران و عضــو هیئتمدیره انجمن فیلم کوتاه ایران اســت. او بیش از 31 سال سابقه تدریــس در رشــتههای فیلمبرداری، عکاســی و نورپردازی در دانشگاهها و مراکز آموزشی را دارد و پیش از این بهعنوان معاون اجرائی مدرسه ملی سینمای ایران، معاون فرهنگی و آموزش سینمای جوانان ایران در سالهای 92 تا 94، رئیس انجمن ســینمای جوانان نجفآباد و... فعالیت داشــته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.