تکذیب استعفای دبیر «شورای پروانه ساخت»

Shargh - - هنر -

شرق: بعد از رسانهایشدن تصویر نامه اداری استعفای عباس نادری، دبیر شورای پروانه ساخت، مبنیبر اختلافات او با حبیب ایلبیگی، مدیر اداره کل نظارت و ارزشــیابی سازمان سینمایی، از سوی کانال تلگرامی «ســینما»، روابطعمومی سازمان درباره خبر اســتعفای دبیر شورای پروانه ساخت و نمایش توضیحی ارائه کرد. این ســازمان اظهار کرد: «عباس نادری تا بهمنماه سال گذشته )سال 95( در این ســمت شــاغل بوده و بنابر مصلحت اداری ســازمان وی به بخش دیگری منتقل شده اســت. این جابهجایی نیز در همــان زمان اتفاق افتاده است .»

لازم بــه ذکر اســت؛ تصویر نامــه، فاقد امضا، تاریخ و هرگونه پارافی است که نشاندهنده علاقه عدهای برای فضاسازی رسانهای است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.