چرایی جهانیسازی حسابداری

Shargh - - اقتصاد -

4- مدل اقتصاد ترکیبی: فروپاشی بلوک شرق پس از وقایع سیاسی سالهای 1990 در اروپای شرقی و شوروی سابق، یک مدل حســابداری خاص محیط خود را ایجاد کرد. این مدل، از یک ســو درصدد پاسخگویی به بقایای برنامهریــزی و کنترل اقتصادی بســیار متمرکز )مربوط به سیســتم سیاسی ســابق( و از ســوی دیگر، به دنبال پاســخگویی به فعالیتهای مؤسسههای دارای گرایش اقتصاد آزاد است. در کشورهای استفادهکننده از این مدل، مؤسســات معمولا در قالب سیســتمهای دوگانه عمل میکنند. یک سیستم شدیدا تکیه بر سرفصل متحدالشکل حســابها و بودجه و اعتبارات دارد تا از این طریق برای مدیرانــی اطلاعات فراهــم کند که با سیســتم اقتصاد دســتوری قبل از فروپاشــی کمونیسم آشــنایی دارند و سیستم دیگر به سوی بازارهای سرمایهداری جهتگیری کرده و تلاش میکند تا به مدل حسابداری آنگلوساکسون )با تأکید خاص بر استانداردهای بینالمللی حسابداری( نزدیــک شــده و بــرای اســتفادهکنندگان کشــورهای سرمایهداری اطلاعات فراهم کند.

۵-مــدل اســتانداردهای بینالمللــی: مــدل استانداردهای بینالمللی را میتوان یک مدل نوظهور و متمایــز از چهار مدل قبل دانســت که ریشــههای آن در جهت هماهنگی حســابداری مالی در ســطح بینالمللــی خصوصــا شــرکتهای چندملیتــی و مشارکتکنندگان بازارهای مالی جهانی نهفته است. انتظار میرود با جهانیشدن بازارهای سرمایه، حرکت در جهت گسترش اســتانداردهای بینالمللی تسریع شده و مدلهای مختلف به ســمت همگرایی بیشتر حرکت کنند. بنا به مفروضات فوق در ایران راهکاری مگر راهکار تلفیقی پیرامون حسابداری جهانی وجود ندارد که این امر نیازمند آموزشهای جدی و بازنگری فصول درسی دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد و اولویت آموزش زبان انگلیسی بهعنوان زیان محاوره جهانی و زبان متون علمی حســابداری و حسابرسی است که چنانچه دانشپژوهان رشتههای حسابداری بخواهند به این تجربیات جهانی دست یابند، راهکاری جز آموزش زبان انگلیسی در بازیافت معادلهای زبان تخصصی به عنوان مفروضات بنیادین یادگیری ندارند. فراموش نکنیم حســابداری تجربه ســرمایهداری در بستر و مناسبات رشد سرمایهداری است. بنابراین بدون این بستر و مناسبات و با ترجمه محض استانداردهای بینالمللی نمیتوان انتظــار اجرای موفقیتآمیز این استانداردهای بینالمللی را داشت.

* کارشناس ارشد حسابداری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.