به تهران هویت ببخشیم

Shargh - - جامعه - مهرشاد کاظمی*

هریــک از شــهرهای مهــم جهان بــه فراخور ظرفیــت، امکانــات و فعالیتهای خــود از نوعی شــهرت و آوازه مخصوص به خــود برخوردارند که آنها را از دیگر شــهرها ممتاز و متمایز میکند و برند شهری میشود. این برند، آمیزهای از هویت تاریخی، ویژگیهای اجتماعی، نمادهای تمدنی، فعالیتهای تجاری، امکانات رفاهی، تفریحی، مناسبات سیاسی و بینالمللی هر شــهر است. اگرچه موقعیت سیاسی تهران موجب توجه خاص جهان به این شــهر شده اما مکانهای قدیمی و تاریخی این کلانشــهر را نیز نمیتوان نادیده گرفت. در کنار تنوع و تکثر فرهنگی، تهران پایتخت فرهنگ و هنر مدرن امروز ایران است. فرهنگسراها، انتشــاراتیها، دانشگاهها، شرکتها و مؤسســات اصلی تولید فیلــم و کالاهای فرهنگی و هنری، عمدتا در تهران تمرکز یافتهاند و زمینه رشــد و گســترش خلاقیت فرهنگی و هنری در این شــهر را توســعه دادهاند. میتوان تهران را از حالتهای گوناگون مورد بررسی قرار داد: تهران حقیقی یعنی کلانشــهری که نزدیک به 13 میلیون نفر ساکن آن اســت و همه ساکنان آن، این شهر را به نوعی زیسته و تجربه کردهاند. تهران رســانهای یعنی تهرانی که شبکههای تلویزیونی و رادیویی، مطبوعات و فیلمها و رمانها آن را ترســیم و بازنمایی کردهاند. ما تصویر یا بازنمایی از شــهر را دائم میبینیم یا میشنویم. در این تهــران، چندین میلیون ایرانــی و میلیونها نفر خارج از ایران ســاکناند. زیرا شــهری است مجازی که ما به اشکال مختلف با آن درگیر هستیم. «تهران علمــی» یعنی تهرانی که مــورد تحقیق و مطالعه برنامهریزان و متخصصان شــهر قرار گرفته اســت. این بخش تهران خلوت اســت، مــا تهران واقعی و مجازی را میشناســیم ولی با «تهران تحقیقشده و علمی» خیلی آشنا نیستیم. همین علاقه و شناخت ناشــناختهها، کشف، تحقیق و مطالعات میدانی این کلانشــهر بزرگ، ایده تهرانگردی را در سال 90 رقم زد که بــه همراه آقای مســجدجامعی که آن زمان عضویت شورای اسلامی شــهر تهران را در سومین دوره برعهده داشــتند، در یکــی از روزهای غیرکاری بــه بازدید منطقــه 14 از مناطق قدیمــی تهران که دارالمؤمنین لقب گرفته است، رفتیم و این دیدارها با محوریت موضوعات مختلف و مسائل مبتلابه تهران با 90 برنامه تا امروز ادامه یافت. آقای مسجدجامعی که ســابقه خوشــی در میان اهالــی فرهنگ و هنر دارد، با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از کارشناســان توانســت چهره درخشــانی از شــورای شــهر را در میان مردم بــه وجود آورد و نشــان داد که میتوان بدون فشــار و اجبار ولی با احترام و اعتماد به مردم مقولههایــی را در جهت توســعه فرهنگی جامعه پیاده کرد و مردم را به پذیرش آن واداشــت. از جمله مؤلفهها و شــاخصهای این طرح شناخت تاریخچه مسائل مرتبط، بازگشت عناصر هویتساز به پایتخت، کشف ناگفتهها، برجستهسازی نقاط قوت و ضعف و میزان انطباق آن با راهکارهای اجتماعی و فرهنگی با پیوست پژوهشی و آسیبشناسی وضعیت گذشته و حال مســائل تهران اســت که با نگاه شهری مورد بررســی قرار میگیرد. در همین راستا هیئت همراه با لطف و عنایت خود بر آن شــدند تا در جهت تسهیل در فرایند حل مشکلات اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهند و در این هیئت که بر حسب انگیزه و گرایش دوستان به کشف ناشــناختههای تهران و بهصورت هدفمند، گســترده و منسجم برگزار شد، مفتخر بودم که مدیریت اجرائی برنامهها را عهدهدار باشم.

ادامه در صفحه 17

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.