چالشهای معلمی

Shargh - - جامعه - حسن خلیلآبادی*

دغدغههای معلم همیشه این است که آنچه از کرامــت انســانی و ارزشهــای والا در ذهن و زبان خود دارد، به امانتهای در دســتان هنرمند خویــش که همان دانشآموزان هســتند، به نحو شایســتهای منتقل کند تا آنهــا بتوانند با فراگیری این ارزشها بــا دو بال دانش و توانش در بیکران هســتی به پرواز درآیند و چونــان عالمان در پهنه گیتی به نشر علم و آموزش بپردازند و زیور دانایی را بر گردن محیط خویش آویزند.

علامــه شــهیر مرتضی مطهــری )رحمتالله علیه( نیــز تمام تلاشهــای علمــی و عملی را مقدمهای برای رشد و تعالي انسان و مسیر کمال و تکامل را با دو بال علم و ایمان میسر میداند.

نقش معلمان در رشد و توسعه کشور

با مقدمه فوق میتوان نتیجه گرفت که معلم نقش اساســی و بس شــگرفی در مســیر رشد و توسعه منابع انسانی هر کشــوری دارد؛ معلمان میتوانند با تبیین الگوهای مناسب و آموزشهای دقیق علمی در دوران شــکلگیری دانشآموزان آنها را در مســیر درست اندیشــیدن در زمینههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی راهنمایی کنند زیرا بعد از شــکلگیری شخصیت فردی، هم هزینههای آموزشــی بســیار ســنگین است و هم آموختن! همانطور که مشاهده میشود، راه رشد و توسعه کشــورهای آسیایی نظیر چین؛ سنگاپور؛ ژاپن؛ اندونــزی و مالزی نیــز از تقویت بنیانهای آموزشوپرورش عبور کرده اســت و این کشورها بیشــترین توجه و دقت را در امر آموزشوپرورش داشــته و نهالهای کوچک )دانشآموزان( را به دست باغبانانی دردآشنا میسپارند تا بتوانند آینده اقتصاد؛ سیاســت؛ فرهنگ و اجتماع را در مســیر شکوفایی همواره هدایت کنند.

ارزش تکنولوژیهای نوین آموزشی

اســتفاده معلمــان از آخریــن تکنیکهــای پژوهششــده و کارآمد میتواند تمامی معضلات را در حوزههــای مذکــور مرتفع کنــد و امروزه در کشــورهای درحالتوســعه در جــذب و گزینش معلمان دقــت زیادی میشــود و ما شــاهد آن هســتیم کــه در تمامی این کشــورها آنچه باعث رشد و پیشرفت علمی شــده است، در گرو تلاش و آموزشوپــرورش صحیــح و روزآمــد اســت. آموزشوپرورش زمانی که در مســیر درست خود قــرار گیرد، میتواند نهالهای تشــنه را ســیراب و موجبات رشــد و توســعه آنهــا را فراهم کند و خلاقیــت و نــوآوری و میهندوســتی و فداکاری و همنوعدوســتی را که در ضمیــر دانشآموزان نهفته اســت، بارور و نتایج آن را به سوی جامعه هدایت کند. معلم در واقع کاوشــگری اســت که با دقت نظــر کافی و تکنیکهای نوین آموزشــی میتواند تمامی ویژگیهــای فردی دانشآموزان را اســتخراج و در مسیر شناساندن شایستگیهای آنها به جامعه کمک کند.

کشــورهای قدرتمنــد اقتصــادی از طریــق آموزشوپرورش به این نقطه رســیدهاند و ما نیز میتوانیم با جانمایه معلم و آموزش عاشــقانه و پــرورش عاقلانه؛ عالمانی بــا ویژگیهای خوب و برتر بپرورانیم تا آینده کشــور دارای نسلی ممتاز در همه زمینهها باشــد؛ زیرا این قسمت از هستی نشان داده است که میتواند مهد تولید فرهنگ و آیین کشورداری باشد.

*عضو شورای مرکزی و سخنگوی انجمن اسلامی معلمان ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.