کار آم حراسزیرتوزنشعن گپروهربشادنریساتسریتواننه کرد:مچگیری

Shargh - - جامعه -

شــرق:

وزیر آموزشوپرورش روز گذشــته در اولین نشست خبری رســمی خود حاضر شد و در بخشي از ســخنانش با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که از آن رنج میبریم، گزینش بود و معلمان هم از نحوه برخورد با آنها در گزینشها ابراز ناراحتی میکردند، گفت: «تلاش میکنیم روند گزینش را علمی کنیم و فردی را انتخاب کنیم که بهلحاظ ســواد، تخصص، ایمان، تقوا و... شــرایط لازم را داشــته باشد. وقتی چنین نگاهی حاکم باشــد، منزلت و جایگاه معلمان را بــالا میبــرد. درباره حراســتها هم مشــکلاتی داشتیم، معنای حراست نگهبانی است نه مچگیری. نیاز داریــم همکاران حراســتی در کنــار فرهنگیان قرار بگیرند و بــه آنها آگاهی بدهند. نوع تعامل این همکاران نیز میتواند باعث افزایش کرامت و شــأن معلمان شود».

در ایــن نشســت خبــری فخرالدیــن احمدیدانشآشــتیانی همچنیــن، بــا برشــمردن رویکردهای وزارتخانه بــه آموزشوپرورش تصریح کرد: «ایــن رویکرد در برنامه ارائهشــده به مجلس شورای اســلامی نیز بهصورت دقیق ذکر شده است. اولین مســئله ما این است که نظام آموزشوپرورش را بایــد ســرمایهای نگاه کــرد و نه مصرفــی. مقام معظم رهبری نیز جملات نغزی درباره بحث تعلیم و تربیت و نگاه ســرمایهای به آموزشوپرورش بیان کردهاند. من ســعی کردم مهمترین ویژگی برنامهام واقعگرایی و تحولخواهی باشــد، با ســابقهای که دارم ســعی کردم این بینش را در مدرسه اجرا کنم و برای آن طرح و برنامه دارم. هرچند مسائل تعلیم و تربیت در کوتاهمدت حلشــدنی نیستند و مهم آن است که در مسیر صحیح حرکت کنیم».

وزیر آموزشوپرورش با اشــاره به اینکه مســیر و بحثهای توســعهای نیــز در آموزشوپرورش باید مد نظر قــرار بگیرد، افزود: «مــا معتقدیم در بحث آموزشوپرورش نگاه تحولخواهی داشــته باشــیم و در ایــن حــوزه بحث ما این اســت کــه مهمترین سرمایه کشور که میتواند آن را در مسیر توسعه قرار دهد، آموزشوپرورش اســت، چراکه نیروی انسانی کارآمد حاصل نظام تعلیم و تربیت مطلوب اســت و نیروی انســانی آموزشدیده موتور محرک توسعه خواهــد بود. ازایــنرو ما نیازمند گفتمان هســتیم و در این راه باید رســانهها به مــا کمک کنند تا بتوانیم مســئله آموزشوپرورش را به گفتمــان ملی تبدیل کنیم؛ چراکه سرمایههای انسانی اهمیت کمتری در مقایسه با ســرمایههای فیزیکی ندارند و در صورت توجهنکردن به سرمایههای انسانی، قدمبرداشتن در مسیر توسعه محال خواهد بود».

او خاطرنشــان کرد: «امســال که مقــام معظم رهبــری بحــث اشــتغال را مطــرح فرمودنــد، به این مســئله اندیشــیدم که بحــث اشــتغال نیز به آموزشوپــرورش بازمیگــردد. اگــر ما به ســرمایه انســانی خود توجــه کنیم، قطعا به بحــث تولید و اشــتغال بهعنوان معضل نــگاه نمیکنیم. هرچقدر بتوانیم روی آموزشوپرورش ســرمایهگذاری کنیم، میتوانیم تولید و اشتغال را گسترش دهیم».

افزایش صد درصدی حقوق معلمان

دانشآشــتیانی در ادامــه تصریــح کــرد: «یکی دیگر از مســائلی که مد نظر ماست، بحث پیوستگی میــان آموزشوپــرورش و آموزش عالی اســت. در آموزشوپرورش نزدیک به 13.5 میلیون دانشآموز و 107 هزار مدرســه داریــم؛ اما به مــوازات این در آمــوزش عالــی پنج میلیــون دانشــجو در بیش از دوهزارو 500 واحد دانشــگاهی داریــم. اگر این دو عــدد را کنار هم بگذاریــد درمییابید صندلی خالی بســیاری در آمــوزش عالــی داریــم و در مقابل در آموزشوپــرورش کلاسهایــی با تراکــم بالا وجود دارنــد. باید یک تــوازن بیــن آموزش متوســطه و آمــوزش عالی بــه وجود بیایــد». وی اظهــار کرد: «مســئله دیگری که دغدغه همه ماســت، مســئله جایــگاه معلمان اســت، چون نقــش معلم در امر تعلیم و تربیت بســیار مهم است؛ اما بحث دغدغه معیشتی فرهنگیان پررنگ اســت، البته این دغدغه ربطــی به این چهار ســال ندارد و مســئلهای کهنه اســت، ما معتقدیم معلــم باید دغدغه معیشــت نداشــته باشــد تا با آرامش در کلاس درس حضور پیدا کنــد. در دولت یازدهم حمایتهــای خوبی از قشــر فرهنگیان به عمل آمده اســت؛ برای مثال در همیــن دوره بــا لحاظکردن ســال 96، بیش از صد درصد حقوق معلمان افزایش یافته است. معتقدم باید با برنامه درســت دغدغه معیشت فرهنگیان را از بین ببریم و مسلما باید دراینباره اهمیت بیشتری به این قشــر فرهیخته بدهیم. البتــه با معلمان که صحبت میکنم دغدغههایی فراتر از مســئله مالی دارند و میخواهند شــأن و جایگاه آنهــا ارتقا یابد. مسئله معلم ما بحث هویت و منزلت اوست. در این دولت امنیت فرهنگی جایگزین فرهنگ امنیتی شد و آرامشی در قشر معلمان ایجاد شده است و احساس امنیت و آزادی کردهاند و احساس میکنند میتوانند مطالب خود را بیان کنند.»

گزینش معلمان باید علمی باشد

دانشآشــتیانی تأکید کــرد: «رقابــت مخل کار تیمی است. سعی میکنیم کار تیمی را در روندهای آموزشــی پررنگ کنیم. دنبال این هستیم که رویکرد فشــار و اســترس بر دانشآمــوزان را برداریم و به سمت شوقانگیزکردن محیط آموزشی برویم. در این صورت اســت که یادگیری عمق پیدا میکند. باید به همدلی میان خانه و مدرسه برسیم».

تمام تلاش خود را برای تغییر مدیر بانک ســرمایه به کار بردیم

وزیــر آموزشوپــرورش بــا اشــاره به مســائل صندوق ذخیره فرهنگیان، گفــت: در ابتدای ورودم بــه آموزشوپرورش بــه فرهنگیان قــول دادم که صندوق را ســاماندهی کنم و نیروهایی که کارآمدی لازم را ندارند، از مســیر قانونی تعویض کنم؛ بنابراین مدیرعامــل و هیئتمدیره را عوض کردیم. همکاران ما در صندوق تکتک شــرکتها را بررسی کردند و نیروهای ناشایست را تغییر دادند.

وی افــزود: میخواهیــم نــگاه تصدیگــری بر سرمایه را در برنامه صندوق عوض کنیم و به سمت مدیریت ســرمایه برویم. یکی از مشــکلات ما بانک ســرمایه بود که وام بیضابطــه داده بودند و در این دولت متوجه تخلفات بانک ســرمایه شــدند که از ســال 87 رخ داده بود، و وزارت اطلاعات وارد شد و جلوی تخلفات را گرفت.

دانشآشــتیانی افــزود: ما هم ســعی کردیم در هیئتمدیــره بانک ســرمایه جابهجایی انجام دهیم که محقق شد. البته میخواستیم زودتر اتفاق بیفتد؛ اما روندهای قانونی طول کشــید. زیر فشار بودم که مدیرعامــل بانک ســرمایه عوض نشــود؛ اما به این نتیجه رســیده بودم که در زمــان او هم خلافهایی رخ داده و او را عوض کردیم.

وزیر آموزشوپــرورش تأکید کــرد: جای نگرانی برای فرهنگیان نیســت و سرمایهشــان حفظ شده و امیدواریم به سمت کارآمدی بیشتر صندوق حرکت کنیم.

وزیــر آموزشوپرورش به بیــان برنامههای خود برای آینــده از جمله توســعه آمــوزش در مناطق محروم، گشــودن درهای آموزشوپــرورش به روی صاحبنظــران، چابکســازی در آموزشوپرورش، تشــکیل کارگروههای امور رفاهی، اصلاح روندها و فرایندها و زیرســاختها و پیادهســازی سند تحول، تأمیــن نیروی انســانی، کمیته ملی آمــوزش، نظام معلمی، اقتصــاد آموزشوپــرورش و... پرداخت و گفت: کارگروهها تشکیل شدهاند و پیشنویس نظام معلمی هم آماده شده است تا در مراحل بعدی در روندهای قانونی مصوب شود.

او در پاســخ به ســؤال خبرنگار «شرق» مبنی بر اینکــه آیا وضعیت دانشآموز افغانســتانی را که از حضــور در جشــنواره دانشآمــوزی خوارزمی منع شده اســت پیگیری کرده، خاطرنشان کرد: «سازوکار این جشنواره به ما ربطی ندارد؛ اما آموزشوپرورش مانع تحصیــل هیچیک از اتباع بیگانه نمیشــود و تاکنون نیز 600 هزار نفر از این افراد در مدارس کشور مشــغول تحصیل هســتند و ما برای هویت آنها نیز اقداماتی انجام دادهایم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.