در همایش صدای تهران مطرح شد: خیالتان بابت لیست اصلاحطلبان شورا راحت باشد

Shargh - - جامعه -

شرق: روز گذشــته در همایشــی با عنوان «صدای تهران» که پیرامون مســائل شــهری و محیط زیســتی تهران بــه همت انجمن اســلامی دانشجویان ترقیخواه پلیتکنیک برگزار شد، لیلا ارشد و زهرا صدراعظم نوری، به بیان مشــکلات و مسائل شــهری پرداختند. زهرا صدراعظم نوری، عضو شــورایعالی سیاســتگذاری اصلاحطلبان گفت: لیست اصلاحطلبان برای شــورای شــهر پنجم هنوز بسته نشده و لیستهای منتشرشــده در فضای مجازی گمانهزنی اســت. وی با بیان اینکه یکی از دغدغههای جوانان لیســت اصلاحطلبان در انتخابات شورای شهر پنجم است، گفت: مکانیسم بستهشــدن لیست اصلاحطلبان اینگونه اســت که ما حــدود 25 حزب شناســنامهدار داریم که شــورایعالی اصلاحطلبان را نمایندگان آنها تشــکیل دادند و همچنین 15 شخصیت حقیقی و مؤثر و همچنین ســه نفر از اعضای فراکسیون امید با ریاست «عارف»، هشــت ماه اســت که در حوزه انتخابات ریاستجمهوری و شــوراهای شهر فعال هستند و ســازوکارهای انتخابات شورای شهر را پیگیری میکنند.

صدراعظــم نوری با اشــاره بــه اینکــه 700 فرم از طریق ســایت شــورایعالی اصلاحطلبان از ســوی افرادی که مایل بودند در لیست اصلاحطلبــان قرار بگیرند پر شــده اســت، گفــت: تمام ایــن فرمها بررســی شــده اســت و پس از پالایش به یک لیســت 150 تا 200 نفره رســیدیم که بررســیهای دقیقتر انجام خواهد شد تا سرانجام لیست 21نفره شــورای شهر احصا شود. کاندیدای شــورای شهر پنجم با بیان اینکه افرادی که در این لیســت قرار میگیرند، باید تحصیلات، ســوابق و مهارتهای مرتبط را داشــته باشــند، گفت: خیالتان از بابت لیســت اصلاحطلبان در شــورای شهر راحت باشد و نگران نباشید؛ چراکه قرار اســت مُهر اصلاحطلبی بر روی لیســت بخورد و ما نیز دغدغه لازم را برای دقت در بســتن لیســت داریم. نوری با بیان اینکــه کاندیداها باید آنقدر شــجاع و توانمند باشــند که از حقوق مردم دفاع بیقیدوشرط کرده و تحتتأثیر فشارها قرار نگیرند گفت: کاندیداها باید آنقدر شجاع باشــند که اگر مصلحت مردم اقتضا کرد، بیهیچ قید و شــرطی از آن دفاع کنند؛ نه اینکه مانند موضوع تحقیقوتفحص از شــهرداری در پی حادثه پلاسکو شاهد باشیم که با لابی، فشار و برخوردهای دیگر اجازه مطرحشدن و رأیدادن به این پیشنهاد فراهم نشود. عضو شورایعالی سیاســتگذاری اصلاحطلبان با بیان اینکه مدیرانی که شــائبه و شبهه عدم پاکدستی دارند، نباید وارد میدان رقابت شوند، افزود: امروز شاهد هستیم که کاندیدایی برای بار سوم برای حضور در رقابت سیاسی آماده میشــود و این در حالی است که شما میدانید هزینه سفرهای استانی و ادارهکردن ســتادهای مختلف چقدر است و این شائبه وجود دارد که از امکانات مکانی که در آن کار میکند استفاده میکند.

وی بــا بیان اینکه ما بهعنوان اصلاحطلبان تمامقد پشــت روحانی میایســتیم تا جلوی تحجر، تندروی و رفتارهای نابخردانه گرفته شود، اظهار کرد: قبول داریم که در این سالها کموکاستیهایی وجود داشته اما با تداوم ریاست روحانی روندها بهتر ادامه پیدا خواهند کرد.

صدراعظم نوری در پاســخ به ســؤالی در خصــوص تولید برق از زباله در شــهرداری تهــران که مورد ادعای قالیبــاف در برنامه مناظره قــرار گرفت، گفــت: وضعیتی که امــروز در حوزه جمــعآوری، دفن و امحای زبالهها میبینیم اصلا شایسته و برازنده تهران نیست و معتقدم عملکــرد شــهرداری تهران در بُعد محیط زیســت قابل دفاع نیســت و شــهرداری تهــران در این حوزه رفــوزه اســت. وی همچنین درباره ورشکســتگی شــهرداری تهران نیز با بیان اینکه باید اســناد و مدارک در این حوزه رؤیت شــود، گفت: امروز تهران بســیاری از منابع خود را از پیش خورده و برای نســل بعدی چیزی باقی نمانده اســت که برای توسعه از آن استفاده کنیم.

وی همچنین در پاســخ به این سؤال که آیا شهردار تهران به دادگاه معرفی میشــود یا خیر؟ اظهار کرد: بایــد مراجع قضائی در این زمینه تصمیم بگیرند اما شورای شــهر هم باید بر عملکرد شهرداری نظارت داشته باشد. وی افزود: اینکه اعضای شورا درخواست تحقیقوتفحص میکنند، اما پیشــنهاد آنها با همکاری رئیس شــورا به کناری انداخته شود، علامت سؤال بزرگی در ذهنمان ایجاد میکند.

در ادامه این نشســت مدیرعامل خانه خورشــید اعتیــاد را یکی از معضلات مهم شهر تهران دانســت و گفت در این شهر نزدیک به سه میلیون حاشیهنشــین زندگــی میکنند. لیلا ارشــد در همایش صدای تهران گفــت: در موضوعی ماننــد جمعآوری پســماند، پیمانکاران از کودکان اســتفاده میکنند و اگــر این موضوع را به شــهرداری منتقل کنیم، میگویند پیمانکاران جدای از شــهرداری هستند. متأسفانه زنان کارتنخواب نیز پســماند جمــع میکنند، اما پیمانکاران پســماند را از زنان نمیخرند و آنان مجبورند برای اینکه درآمدی به دســت بیاورند، پسماندها را با قیمت ارزانتری نســبت به مردان بفروشند. وی با بیان اینکــه مــن میخواهم صدای جمعیت خاموش شــهر باشــم، گفت: در شــورای شــهر برای کودکان تصمیم گرفته میشــود، اما آنان هیچ نمایندهای در این نهادها که برایشــان تصمیمگیــری میکنند، ندارند و من میخواهم کودکان و زنان را نمایندگی کنم. وی با طرح این پرسش که نمایندگان احزاب چقدر کار میدانی کرده و از آســیبهای اجتماعی در شــهر باخبرند گفت: اعتیاد پنجمین معضل شــهر تهران است. سه میلیون حاشیهنشــین در این شــهر زندگی میکنند و شــرایط خوبی از نظر تحصیل، بهداشــت و... برایشــان وجود ندارد. ایــن نامزد پنجمین دوره انتخابات شــورای شــهر تهران با بیان اینکه بسیاری از اقدامات را میتوان با صحبت حلوفصل کرد گفت: خاطرم هســت که دستههای 50 و 60نفری قماربازان در اطراف خانه خورشــید تجمع میکردند اما زمانــی که من با آنها صحبت میکردم با لوطیگری حاضر میشــدند که از خانه خورشــید فاصله بگیرند؛ طوری که حتی پلیس هم به من میگفت بدون باتوم و گاز اشکآور چطور میتوانی با اینها مقابله کنی که من میگفتم من برای این اقشــار تهدید نیســتم. ما باید این نگاه را توسعه دهیم.

وی با تأکید بر ضرورت توســعه نگاه اجتماعی و مشارکت گروههای مختلــف در اداره شــهر اظهار کــرد: برای من عجیب اســت که هنوز هیچ شبکهای جلسات شورای شــهر را پوشش مستقیم نمیدهد. من پیشنهادم این اســت که رادیو گرگان حتما جلسات شورای شهر تهران را به شــکل مســتقیم پخش کند تا مردم در جریــان موضعگیریهای نمایندگانشان باشند.

محمد میرزایی، کارشــناس مسائل شهری، نیز در این نشست خبری گفت: «قرار بود شوراها راهبردی هدایت شوند و نظارت بر شهرداریها را برعهده داشــته باشــند، اما آنچه که رخ داده بدنهای نیمبند از تمام اینهاست و هیچکدام نیســت. معتقدم کارآمدترین شورای شهر تهران در چهار دوره گذشــته دوره اول بود و ایکاش اسیر دعواهای سیاسی نمیشد، چراکه در این شورا نظارت زیادی بر عملکرد شهرداری وجود داشــت». این نامزد پنجمین دوره از انتخابات شــورای شهر تهران در ادامه به آمارهای درآمد شهرداری از فروش تراکم مازاد و تغییرکاربری اشاره کرد و گفت: در سال 94 شــهرداری تهران سه هزارو 400میلیارد عــوارض مازاد تراکم دریافت کرده که این درآمد در ســال 95 به ســه هزارو 900میلیارد رسید. شــهرداری در سال 94، سه هزارو 900میلیارد نیــز از تغییر کاربریها درآمد کســب کرد و این درآمد در ســال 95 به چهارهزار میلیارد رســید. اگر درآمد مازاد تراکم و تغییرکاربری در سال 95 را با هم جمع کنیم، به حدود هشــت هــزار میلیارد ریال درآمدی میرسیم که از شهرفروشی به دست آمده و این آمار قابل کتمان نیست.

میرزایی گفت: جالب اســت که اگر از شــهردار تهران هم بپرســید، پاســخ میدهد که شــورای شــهر این مجوز را به من داده اســت. این کارشــناس شــهری با اشــاره به هزینه ســالانه شــهر تهران در حوزه حملونقل عمومی اظهار کرد: دروغهای شهرداری درباره 300 کیلومتر متــرو در پایتخت را باور نکنید. متروی تهران امروز به 200 کیلومتر هم نرســیده و حدود 170 کیلومتر از آن بهرهبرداری شده، درحالیکه طبق برنامهریزیها این جمعیت تهران باید 750 کیلومتر مترو داشته باشد.

میرزایی با بیان اینکه به نظر میرســد مردم در این شهر تعلقخاطر ندارند، تصریح کرد: سالانه میلیاردها تومان صرف تعویض گاردریلهای بزرگراههایی میشــود که در میانه آن کارتنخوابها شــب را به صبح میرسانند. لابد این کارتنخوابها جزء آن چهار درصد معروف هستند که برایشان کاری نمیشود.

او در مورد تولید برق از زبالهها نیز گفت: حدود هشــت ســال پیش بــود که بحث تولید برق از زبالهها مطرح و قرار شــد کارشناســانی از ژاپن این تولید را برعهده بگیرند، اما در نهایت با تصمیم شــهرداری این موضوع به چینیها سپرده شد، اما تاکنون حتی یک وات، از زبالهها برق تولید نشــده، درحالیکه طبق برنامهریزیها باید با اســتفاده از زبالهها برق سایت کهریزک و اطراف آن تأمین میشد.

در سال 94 شهرداری تهران سه هزارو 400میلیارد عوارض مازاد تراکم دریافت کرده که این درآمد در سال 95 به سه هزارو 900میلیارد رسید. شهرداری در سال 94، سه هزارو 900میلیارد نیز از تغییر کاربریها درآمد کسب کرد و این درآمد در سال 95 به چهارهزار میلیارد رسید. اگر درآمد مازاد تراکم و تغییرکاربری در سال 95 را با هم جمع کنیم، به حدود هشت هزار میلیارد ریال درآمدی میرسیم که از شهرفروشی به دست آمده و این آمار قابل کتمان نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.