به تهران هویت ببخشیم

Shargh - - جامعه -

تیم کاشــفان تهران با رویکــردی جدید فارغ از بوروکراســی اداری و سیاســی با مردم به گفتوگو نشســت، گفتوگوهایی که بــا رنگوبویی متفاوت همراه بود، گاه با خنده و گاه با تأثر و تأسف... .

ارتباط با شــخصیتهای تأثیرگذار ملی و محلی هر منطقه و ارتباطدادن آنها با مجموعه شهری از اهداف این بازدیدها بود و در نقاط مختلف مسائلی که کمتر مورد توجه قرار میگرفت، از نزدیک رصد شــد که این امر تأثیر زیادی در انتقال و رفع مسائل مهم منطقه و محلات داشت.

ایــن بازدیدهــا بهصــورت کارشناسیشــده و بــا حضــور جمع کثیــری از مســئولان محتــرم یا کارشناســانی مجرب از میراث فرهنگی، ســازمان زیباسازی، شــورای شــهر، فعالان محیط زیست و خبرنگاران حوزه شهری برگزار میشد که با حمایت علمی و معنوی خود ما را یاری رساندند.

حتی خاطرم هســت در بازدیــد از منطقه چهار و در جریــان دیدار با آقای محســن رضایی ایشــان از کثــرت جمعیتــی که همــراه ما بودنــد، اظهار تعجب کردند و گفتند شــما یک هنگ هستید؛ فکر نمیکردیم آنقدر زیاد باشید.

آنچــه حائزاهمیــت اســت این اســت که تیم تهرانگردان بدون حکم و دســتور، قبول مسئولیت کرده و با نیت خیرخواهانه و بهصورت خودجوش و دلخواسته فارغ از مسائل مادی و دنیوی و در یک تعامل سازنده مبتکر حل مسائل اجتماعی و کشف ویژگیهای تهران شدند.

در کشــف تهران که معروف اســت به کشــف زیرخاکیها، هم مشــکلات اجتماعی و هم مسائل تاریخی مورد بررســی قرار گرفته و در بیشتر مواقع بــه نجات برخــی آثار تاریخی منجر شــده اســت بهطورمثال خانه مدرس یک عمارت رهاشــده بود، بازدیدی که داشــتیم باعث شــد بخش خصوصی ایــن خانه را بخرد و آن را زیــر نظر میراث فرهنگی تعمیر و مرمت کند. مــوزه صنعتی هم همینطور شــد، لطف کردند و در جریان تهرانگردی درِ موزه را گشودند، درحالیکه شــاید تا آن وقت سالها به این موزه بیتوجهی شده بود؛ اما پس از آن بازدید، سازمان جمعیت هلال احمر وارد قضیه شد و موزه را تعمیر کرد.

تبدیل عمارت ارباب هرمز به نگارخانه، تأسیس پژوهشــکده در آرامســتان بهشــت زهــرا و تألیف فرهنگنامــه، راهانــدازی خانه گرافیــک در تهران، تعمیر سردرِ باغشــاه و عودلاجان، طرحهایی مثل بیمــه کارگران چرخدســتی یــا پرداخــت حقوق راننــدگان اتوبــوس یکــی از خطهــای شــهری، طــرح یکنواختســازی تابلوهــای دور میدانها و یکسانســازی که به همت سازمان زیباسازی انجام گرفــت، تبدیل خانــه گرافیت منطقــه 14 به خانه کاریکاتور ایران، بازدیــد از مراحل تمرین گروههای تئاتری و قبول درخواســت بــرای حمایت از ایجاد ســالنهای پلاتو در ســطح شــهر و حل بسیاری از موانع و مشــکلات دیگــر که مجال تقریر نیســت، ازجمله محصول همیــن تهرانگردیها بود که به نتیجه نشست.

در تهرانگردیهــا بخشهــای دیدهنشــده این شــهر، بروز و ظهور کرده و به تصویر درآمده است. اماکــن تاریخی، کارگاههای تولیدی، صنایع دســتی و... وجــود دارد که با زندگی مــردم پیوند خورده، ولی در فضای شــهر تهران گم شــده یا در حاشیه قــرار گرفتــه و ارزشهــای آن نهفته مانــده و به فراموشی ســپرده شده اســت. تهرانگردی به این حوزه پرداخته و شــرایط حضــور در این فعالیتها را در ســطح شــهر فراهــم کرده اســت. بررســی تهــران از منظرهــای گوناگــون، ماننــد قرارگرفتن در جمع معتــادان کارتنخواب و شــنیدن گلایه و مســائل آنان و انجمنهای خیریه حامی محرومان و ملاقــات با ناتوانــان ذهنی و جســمی، بازدید از تصفیهخانههــای گوناگون و حتــی بازدید از روند بازیافــت زبالهها در نقاط مختلف تهران، بیانگر این اســت که تهرانگردی کار راحتی نیست و زمانیکه میخواهــی قــدم در این راه بگــذاری، باید خود را آماده مشکلات و نازیباییهای زیادی بکنی.

دیــدار با مفاخــر، هنرمنــدان و پیشکســوتان ایــن عرصــه و پیگیــری امــور ایشــان، بازدیــد از قدیمیترینهــای تهــران و دیدار با کهنســالترین فعــالان در تمــام اقشــار فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی، برگزاری نشســتهای تهرانشناســی با موضوعات گوناگون، شناســایی مقاصــد گوناگون و بازدیــد از پروژههــای ملی، فرهنگــی و تاریخی شــهر تهران در نوبتهای گوناگــون انجام گرفت. آموزشوپرورشگــردی و پرداختن به مســائلی با محوریت کــودک، نوجوان و جوان نیز در راســتای الگوسازی برای این قشــر از جامعه صورت گرفت و در راســتای همراهی برای مواجهه با مشــکلات آموزشــی و رفع آن، قول همکاری و مساعدت داده شــد. اگرچه مطلوب این شــهر، تنها با کلاننگری و هماهنگــی مدیــران ذیربط همه دســتگاههای اجرائــی و همکاری همه مردم مقدور اســت تا در بهبــود امور مشــارکت کنند؛ امــا امیدواریم با تیم خوبی که شکل گرفته، شاهد حرکت خوب و مثبتی باشیم که بین شهروندان تهران تأثیرگذار باشد و به تهران هویتی مضاعف ببخشیم بهطوریکه همگان بداننــد تهران چه بــوده و امروز تبدیــل به چگونه شــهری شــده اســت تا قدر زحماتی را که صورت گرفته، بدانیم.

*رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.