مالیات بر ارزش افزوده توسعه یا تضعیف بیمههای زندگی

Shargh - - جامعه -

در مرحله بعد صنعت بیمه با تجمیع و تجهیز این پساندازهای خرد و راهنمایی آنها به بازارهای مالی و حتی بخــش حقیقی اقتصــاد، زمینههای توســعه مالی و اقتصادی را ایجــاد میکند. نیازی بــه توضیح نیســت که یکــی از پیششــرطهای تحقق اقتصاد مقاومتــی، برخورداری از نظام مالی توسعهیافته است. از این منظر تسهیل و تهییج خرید بیمههــای زندگی با دمیدن در کوره بازارهای مالی، بهطور غیرمستقیم به توسعه اقتصادی میانجامد. همچنیــن باید توجــه کرد که بیمههــای زندگی با توجه به ماهیت خــود بر کیفیت پسانداز نیز مؤثر هستند. بدین معنا که برخلاف بانکها، پساندازها در بیمههــای زندگــی ماهیتی بلنــد مدتتر دارند ‪2012(. OECD(،‬ با این توضیح اتخاذ سیاستهای ناهمگون با توسعه بیمههای زندگی نهایتا منجر به رشد و توسعه اقتصادی نخواهد شد.

از نگاه مالیه دولت میتوان اســتدلال کرد که بیمههای زندگی نهایتا میتواند از بار و هزینههای حمایــت اجتماعــی دولت به طور چشــمگیری بکاهد. کاهش چنین هزینههایی ضمن برداشــتن فشــار از کسری بودجه، امکان افزایش هزینههای عمرانی)تملــک داراییهــای ســرمایهای( را به دولــت میدهد کــه نهایتا این وضعیت به رشــد اقتصــادی کمــک خواهد کــرد. دربــاره ناکافی بــودن مســتمری بازنشســتگی در میــان تمامی مســتمریبگیران و حتی کارشناســان اتفاق نظر وجود دارد. گواه این مســئله نیز اعتراضات گاه و بیگاه مستمریبگیران به دلیل کافینبودن درآمد آنهاســت. این ناکافیبودن درآمد، در ســالهای ســالمندی که هزینههــای درمانی و بهداشــتی طبعا افزایش مییابد، باعث میشــود تا هزینهها و پرداختهای انتقالی دولت در زمینه بهداشــت و درمان بهشدت افزایش یابد. این در حالی است کــه با حضور بیمههای عمر و تشــکیل ســرمایه به عنــوان مکمل بیمههای بازنشســتگی )عمدتا بــا موضــوع پرداخت مســتمری در پایــان مدت بیمهنامه و استرداد ســرمایه(، درآمدهای دوران ســالمندی افزایش یافته و نهایتــا بار مالی دولت ناشی از ناکافیبودن مســتمریهای بازنشستگی کاهش مییابد. با اعمال سیاســتهای تســهیلی توســعه بیمههای زندگی از جمله حذف مالیات بر ارزش افزوده، در کنار افزایش آرامش اقتصادی مســتمریبگیران، هزینههــای حمایت اجتماعی دولت نیــز کاهش مییابد. به بیانــی دیگر گرچه بــا حذف این مالیات، درآمد مالیاتی کاهش )البته کاهــش ناچیز( یافتــه، اما نهایتا بــا نقشآفرینی بیمه زندگی به عنوان تکمیلکننده بیمه مستمری و نیز ارائه پوششهای بیمهای، هزینههای دولت کاهش خواهد یافت.

استدلالهای ارائهشــده تماما بر این پایه استوار هســتند که بیمههای زندگی چه در ســطح خرد و چه در ســطح کلان، بر رشــد و توسعه اقتصادی و تحقــق اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار هســتند و اتخاذ سیاســتهای همراســتا با افزایــش ضریب نفوذ بیمههــای زندگــی، مانند حذف مالیــات بر ارزش افزوده بیمههای عمر و تشــکیل سرمایه به منظور کاهش هزینه دسترسی، لازم و ضروری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.